แบบสำรวจความต้องการการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คำชี้แจง: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลความต้องการการเข้าศึกษาและความต้องการบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปใช้สำหรับการวางแผนดำเนินงานจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตต่อไป โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและนำมาประกอบการพิจารณาในการจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
Email address *
ท่านสนใจที่จะเรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือไม่ *หากตอบสนใจให้ตอบคำถามข้อต่อไป *
Required
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
ท่านกำลังศึกษาอยู่ชั้น *
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1. เหตุผลที่ท่านคิดว่าจะเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โปรดจัดอันดับความสนใจ 3 ลำดับ โดยใส่ตัวเลข 1 ถึง 3 ตามลำดับ *
Required
2. หากท่านต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ท่านสามารถจ่ายเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ต่อปีการศึกษาหรือไม่
Clear selection
3. ท่านทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือไม่ อย่างไร
4. เพราะเหตุใดท่านจึงทราบ/รู้จัก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท่านกล่าวถึง
5. ท่านมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) อย่างไร
6. ท่านคิดว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีอยู่/เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
7. ท่านคิดว่าการเรียนพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในสังคมปัจจุบันมีความจำเป็น/สำคัญมากน้อยเพียงใด
8. ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน / หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science. Report Abuse