Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023
Dotazník obce Jakubova Vola
Pohlavie *
Váš vek *
V súčasnosti som (môžete zaškrtnúť aj viac odpovedí) *
Required
V súčasnosti som (môžete zaškrtnúť aj viac odpovedí) *
využívam
chcem využívať
Opatrovateľská služba – v domácnosti
Nocľaháreň (ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
Útulok (poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie)
Domov na pol ceste (služba na určitý čas osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie)
Nízkoprahové denné centrum (služba počas dňa osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb)
Zariadenie núdzového bývania (sociálna služba osobe, na ktorej je páchané násilie, ubytovanie na určitý čas)
Zariadenie pre seniorov (pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb)
Zariadenie opatrovateľskej služby (úkony opatrovateľskej služby pre osobu, ktorej tieto úkony nemožno poskytnúť v jej domácnosti)
Rehabilitačné stredisko (služba osobe, ktorá je slabozraká alebo nepočujúca)
Domov sociálnych služieb (týždenná pobytová služba osobe do dovŕšenia dôchodkového veku)
Denný stacionár (služba pre osoby len na určitý čas počas dňa)
Prepravná služba (osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu)
Požičiavanie pomôcok
Klub dôchodcov (záujmové aktivity, pravidelné stretávanie)
Jedáleň, spoločné stravovanie
Donáška obedov
Stredisko osobnej hygieny
Základné sociálne poradenstvo
Práčovňa
Odľahčovacia služba (sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím)
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (elektronický strážca – náramok, mobil)
Iná služba
Iná služba (ak ste zaškrtli, prosím uveďte)
Your answer
Ak ste v súčasnosti prijímateľom niektorej sociálnej služby, uveďte, prosím, s akýmiprípadnými problémami sa stretávate pri jej využívaní. Popíšte konkrétny problém a akviete, uveďte aj Vaše návrhy na jeho riešenie.
Your answer
Akú pomoc v súčasnosti Vy alebo člen Vašej domácnosti potrebujete (resp. existujepredpoklad, že v najbližších rokoch potrebovať budete)?
Iná pomoc
Your answer
Aké zariadenia, resp. aktivity Vám v obci chýbajú?
Iné zariadenia a aktivity chýbajúce v obci
Your answer
Voľný priestor na Vaše vyjadrenie (tu máte možnosť napísať akýkoľvek Váš názor, postreh,pripomienku, vyjadrenie a pod. – čokoľvek ohľadom poskytovania sociálnych služieb v našejobci, čo v tomto dotazníku spomenuté nebolo).
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.