แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

คำชี้แจง
------------
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
เพื่อ สค. นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบกรุณา
กรอกข้อมูลที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

  This is a required question