แบบสำรวจความพึงพอใจการบริหารจัดการองค์กร สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560

คำชี้แจง
1. ให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการอง์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง • ตามความเป็นจริง และในส่วนที่ 3 ให้เขียนแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะนำไปตอบคำถามตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ โดยเน้นผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
3. ระดับความพึงพอใจและการแปลผล
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด