แบบสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ที่มีต่องานบริการ
เรื่อง ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. อิเล็กทรอนิกส์
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ
๑. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการสำรวจไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
๒. แบบสำรวจมี ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ ๒ แบบสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ที่มีต่องานบริการ เรื่อง ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. อิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
ตำแหน่ง *
สังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service