แบบสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อองค์กร
บริษัท ไทยโกลบอลแมททีเรียล จำกัด ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมอบความไว้วางใจในการให้บริการของบริษัท ฯ ดังนั้นทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์จะประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านโปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความพึงพอใจเพื่อทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงคุณภาพของบริษัทฯ ให้ดีอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
1. ด้านคุณภาพของสินค้า
1.1 สินค้ามีคุณภาพตรงตามข้อกำหนด *
Required
1.2 สินค้าที่ท่านได้รับมีคุณภาพเหมาะสมกับมูลค่าสินค้า *
2. ด้านการติดต่อประสานงาน และบริการ
2.1 พนักงานขายมีความเข้าใจในงานและให้คำแนะนำที่เหมาะสม *
2.2 ความสม่ำเสมอในการเข้าเยี่ยมลูกค้า *
2.3 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพสินค้า / บริการ *
2.4 การประสาน / ติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย *
3. ด้านการส่งมอบสินค้า
3.1 ความถูกต้องในการส่งมอบสินค้า ( ชนิด , ปริมาณ ) *
3.2 ความรวดเร็วและตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า *
3.3 มารยาทการให้บริการของคนส่งสินค้า *
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านทางเวปไซต์ *
4.2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางพนักงานขาย/จนท.ประสานงาน *
4.3 เอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย *
5. ภาพรวมของบริษัทฯ / การบริการ
5. ภาพรวมของบริษัทฯ / การบริการ *
6. ความพึงพอใจภายหลังจากมีข้อร้องเรียน
6. ความพึงพอใจภายหลังจากมีข้อร้องเรียน *
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms