แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เวปไซต์
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
หน่วยงาน
2.วัตถุประสงค์ของการใช้บริการเว็บไซต์องค์การสะพานปลา
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ (กรณีตอบอื่น ๆ ให้ระบุในข้อถัดไป)
3.ความถี่ในการใช้เว็บไซต์องค์การสะพานปลา
ด้านข้อมูลที่ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
N/A
มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทำให้ สะดวกต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ความทันสมัย และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล
ข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านและองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ข้อมูล
ด้านการออกแบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
N/A
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม
Your answer
ภาพรวมของเวปไซต์องค์การสะพานปลา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
N/A
ความพึงพอใจในภาพรวมของเวปไซต์องค์การสะพานปลา
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms