แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับริการที่มีต่อเว็บไซต์องค์การสะพานปลา และจะนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
หน่วยงาน *
2.วัตถุประสงค์ของการใช้บริการเว็บไซต์องค์การสะพานปลา
*
Required
3.ความถี่ในการใช้เว็บไซต์องค์การสะพานปลา
*
4.ด้านข้อมูลที่ให้บริการ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
N/A
ข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านและองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ข้อมูล
5.ด้านการออกแบบ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
N/A
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
6.ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม
Your answer
7.ภาพรวมของเว็บไซต์องค์การสะพานปลา
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
N/A
ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์องค์การสะพานปลา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy