แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบสำรวจนี้ทำขึ้นเพื่อการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการต่อไป ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้เว็บไซต์
1.1 หน่วยงาน *
1.2 วัตถุประสงค์ของการใช้ *
1.3 ความถี่ในการใช้เว็บไซต์ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ระดับความพึงพอใจ
5 = พึงพอใจสูงสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 จัดรูปแบบหน้าจอ เช่น่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
2.3 คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่าง ๆ ชัดเจน
2.4 การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
2.5 ความเร็วในการเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล
2.6 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
2.7 ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
2.8 ช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
2.9 ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy