แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนคลิกเลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อการสอนของครูตามหัวข้อต่อไปนี้
2. ข้อมูลนี้ไม่มีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียน แต่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
3. ระดับคะแนนแต่ละระดับเทียบกับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสอนของครูในระดับ น้อยที่สุด
ต้องการประเมินครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy