แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามที่กำหนดให้ อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
2. ทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  1. อัตราส่วนจำนวนอาจารย์หลักสูตรต่อนักศึกษาเหมาะสม
  2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอนตามหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวฒิเหมาะสมตามหลักสูตร
  4. อาจารย์มีภาระงานเหมาะสมทุกพันธกิจ
  5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
  6. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการติดตาม / ประเมินผลการสอบอาจารย์ผู้สอน
  7. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นในหลักสูตร
  8. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยทุกภาคการศึกษา
  9. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสอน
  10. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในหลักสูตรมีความทันสมัย
  11. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
  12. มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิผล
  13. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
  14. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ มีความเหมาะสม
  15. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย
  Please enter one response per row
  This is a required question