แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามที่กำหนดให้ อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
2. ทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
1. อัตราส่วนจำนวนอาจารย์หลักสูตรต่อนักศึกษาเหมาะสม
2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาที่สอนตามหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวฒิเหมาะสมตามหลักสูตร
4. อาจารย์มีภาระงานเหมาะสมทุกพันธกิจ
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
6. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการติดตาม / ประเมินผลการสอบอาจารย์ผู้สอน
7. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีระบบการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นในหลักสูตร
8. อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยทุกภาคการศึกษา
9. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสอน
10. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในหลักสูตรมีความทันสมัย
11. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
12. มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิผล
13. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
14. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ มีความเหมาะสม
15. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy