แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
คำชี้แจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่านได้ตอบแบบสอบถาม คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา
Clear selection
ตำแหน่ง *
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
1.ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 สามารถให้บริการตอบข้อหารือและการให้คำปรึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
1.2 มีลำดับขั้นตอนการให้บริการชัดเจนและมีความคล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
1.3 การประสานงานขอรับบริการของเจ้าหน้าที่ไม่ยุ่งยาก *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
1.4 ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
2.3 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
2.4 ความสามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้ตรงประเด็นของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในภาพรวมของสำนักงาน
3.1 การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
3.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
3.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ , ห้องน้ำ *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. Report Abuse