බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය උසස් පෙළ අංශය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම - 2023
* බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා.
* සියලුම කරුණු නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න.
* විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (Email address) නිවැරිදිව ඇතුලත් කරන්න.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
සම්පූර්ණ නම *
උපන්දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි වාර ගණන *
මාධ්‍ය *
විෂය ධාරාව *
හැදෑරීමට බලාපොරොත්තුවන විෂය I *
විෂය II *
විෂය III *
සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල *
*ප්‍රතිඵල ලැබී නොමැති විෂයන් සඳහා "NOT GIVEN" තේරීම ලබා දෙන්න.
A
B
C
S
W
NOT GIVEN
බුද්ධ ධර්මය/ආගම
ගණිතය
විද්‍යාව
සිංහල
ඉංග්‍රීසි
ඉතිහාසය
I කාණ්ඩය
II කාණ්ඩය
III කාණ්ඩය
මව/පියා/භාරකරුගේ නම සහ ලිපිනය
WHATSAPP අංකය
අයදුම්කරු අයත්වන ග්‍රාම සේවා වසම
දැනට ඉගෙන ගන්නා පාසල
පාසල අයත් කොට්ඨාසය/කලාපය
විෂය සමගාමී හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලබා ඇති ජයග්‍රහණ
ඉහත තොරතුරු නිවැරදි බවට සහතික කරමි. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy