แบบสำรวจความพึงพอใจในการทำข้อสอบผ่านระบบการสอบออนไลน์

คำชี้แจง:
โปรดอ่านข้อความแล้วตอบคำถาม โดยคลิกเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ระบบการสอบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question