แบบสอบถาม การให้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3 responses
Loading...
Loading responses…
คำชี้แจง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ
No responses yet for this question.
2.เพศ
No responses yet for this question.
3.อายุ
No responses yet for this question.
4.ระดับการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
5.อาชีพ
No responses yet for this question.
6.การเข้ามาใช้ในเว็บไซต์บ่อยมากเพียงใด
No responses yet for this question.
7.หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
8.ท่านรู้จักเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งาน
ด้านข้อมูลข่าวสาร
No responses yet for this question.
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์
No responses yet for this question.
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านมากที่สุด
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.