Ftesë për regjistrim të punëkërkuesëve të riatdhesuar / Registracija vraćenih lica
Me qëllim të ofrimit të mbështetjes për personat e riatdhesuar në Kosovë, në realizimin e integrimit socio-ekonomik, dhe si përpjekje e shtuar për të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike gjatë përballjes me pandeminë COVID-19:

Projekti Programet Aktive të Tregut të Punës (PATP2/UNDP) në kuadër të komponentës për mbështetje për riintegrim të qendrueshëm për persona të riatdhesuar, shpall të hapur thirrjen për regjistrim të personave të riatdhesuar të papunë me qëllim të identifikimit dhe klasifikimit të nevojave të tyre, në mënyrë që t’i mundësohet aplikimi në skema të aftësimit dhe punësimit.

Ftohen të gjithë të riatdhesuarit në 5 vitet e fundit, të interesuar për programet në kuadër të masave aktive të tregut të punës në Kosovë, të regjistrohen në platformë.

Vini re: regjistrimi në platformë nuk është aplikim për skema, por është shprehje e interesimit për t’u profilizuar për më tutje përmes vlerësimit të nevojave për të aplikuar në njërën nga skemat e aftësimit dhe punësimit: Trajnim në Punë, Subvencionim i pagës, Vetpunësim (Grante).

Të drejtë regjistirmi kan vetëm personat e riatdhesuar në Kosovë pas datës 01.09.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa ciljem da se repatriranim licima na Kosovo pruži podrška na realizaciji društveno-ekonomske integracije kao i povećani napor da se pomogne ekonomski oporavak tokom suočavanja sa pandemijom COVID-19.

Projekat Aktivni Programi Tržišta Rada (PATP2/UNDP) u okviru komponente za podršku održivoj reintegraciji repatriranih lica, objavljuje javni poziv za registraciju nezaposlenih lica sa ciljem da se identifikuju i klasifikuju njihove potrebe kako bi se omogućila primena u šemama za osposobljavanje i zapošljavanje.

Pozivaju se sva repatrirana lica u zadnjih 5 godina koja su zainteresovana za programe u okviru aktivnih mera tržišta rada na Kosovo, da se registruju na platformi.

Napomena: registrovanje na platformi nije aplikacija za šeme već je izraz interesa za dalje profilisanje kroz procenu potreba i kategorizaciju za primenu u jednoj od šema osposobljavanja i zapošljavanja: Obuka na Radnom Mestu, Subvencionisanje Plate, Samozapošljavanje (Grantovi).

Pravo za registiraciju imaju samo lica repatrirana na Kosovo nakon 01.09.2016
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Emri/ Ime
Mbiemri/ Prezime
Ju lutem shenoni e-mail adresen tuaj / Molimo zapišite svoju adresu e -pošte:
Emri dhe mbiemri i prindit (Nëna) / Ime i prezime roditelja (majke)
Emri dhe mbiemri i prindit (Baba/i) / Ime i prezime roditelja (oca)
Data e lindjes (Data, Muaji, Viti)/ Datum rođenja (datum, mesec, godina)
MM
/
DD
/
YYYY
Vendi i lindjes (Komuna) / Mesto rođenja (opština)
Adresa e banimit / Adresa stanovanja
Komuna e banimit / Opština prebivališta
Numri personal / Matični broj
Numri kontaktues (valid) / Kontakt broj
Data e kthimit (Riatdhesimit) / Datum povratka (repatrijacija)
Ju lutem te vendoset data e sakt e kthimit ne Kosove, sipas dokumenteve zyrtare te udhetimit (dokumentet do te kerkohen per verifikim ne fazen e ardhshme) / Molimo vas da postavite tačan datum povratka na Kosovo, u skladu sa službenim putnim dokumentima (dokumenti će biti potrebni za verifikaciju u sledećoj fazi)
MM
/
DD
/
YYYY
Vendi i kthimit / Mesto povratka
Ju lutem përzgjidhni vendin nga i cili jeni riatdhesuar. / Molimo izaberite zemlju iz koje ste repatrirani.
Ju lutem listoni anëtarët e familjes (emrin dhe mbiemrin) së ngushtë të cilët janë riatdhesuar (nëse nuk keni anëtar të familjes të cilët janë riatdhesuar, vazhdoni tutje) / Navedite članove uže porodice (ime i prezime) koji su vraćeni u domovinu (ako nemate člana porodice koji je vraćen u domovinu, nastavite)
A keni përfituar nga ndonjë prej skemave të parapara për punëkërues të riatdhesuar? / Da li ste imali koristi od bilo koje šeme predviđene za vraćene radnike?
Nëse po, ju lutem përzgjidhni skemën e përfitimit:
Clear selection
A ka perfituar ndonjë anëtar i ngushtë i familjes nga skemat e parapara për punëkërkues të riatdhesuar? / Da li je neko od članova uže porodice imao koristi od šema predviđenih za repatrirane tražitelje posla?
Ju lutem shënoni emrin dhe mbiemrin e anëtarit të familjes së ngushtë, perfitues nga skemat e parapara për punëkërkues të riatdhesuar. / Molimo navedite ime i prezime člana uže porodice koji ima koristi od šema predviđenih za repatrirane tražitelje posla.
Ju lutem përzgjidhni skemën e përfitimit nga e cila ka përfituar anëtari/ja e lart-cekur: / Molimo vas da izaberete šemu davanja od koje je gore navedeni član imao koristi:
Clear selection
A jeni riatdhesuar më shumë se një (1) herë? / Da li ste bili repatrirani više od jednog (1) puta?
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy