Rött miljöprogram Kalmar län
Med anledning av corona-pandemin möjliggör vi att delta i medlemsmötets aktivitet på distans. På medlemsmötet anordnas en workshop med tre stationer kring remissen av Rött miljöprogram för Kalmar län som kommer att beslutas om på partidistriktets års kongress i höst.

En länk till remissen för Rött miljöprogram för Kalmar län har skickats ut i medlemsutskick per mail.

Det finns också möjlighet att delta i mötets inledning digitalt via zoom, mer information finns på hemsidan www.socialdemokraternatorsas.se/sommaravslutning/


* Dina personuppgifter i svaret kommer användas att dels fastställa ditt medlemskap och därmed din förslagsrätt, dels att erbjuda medlemskap till ev. icke medlemmar, dels att möjliggöra ev. återkoppling, följdfrågor motsvarande.
När förslagen samlats in raderas uppgifterna ifrån Googleformuläret.

PS du är välkommen att fylla i formuläret även om du inte medlem DS
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ditt namn och mobilnummer *
1. Miljö- och klimatkrisen - vår tids största utmaning.
Ur partiprogrammet:

“ Klimatkrisen och miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen. För vår överlevnad behövs en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar. “

Miljö- och klimatkrisen - vår tids största utmaning.

Som svar på denna utmaning har en arbetsgrupp i socialdemokraterna i kalmar län skrivit ett miljöprogram.
Programmet har delats in i fyra områden för att ta länet in i framtiden.

- Ett fossilfritt Kalmar län
- Ett rent Kalmarsund
- Biologisk mångfald Kalmar län
- Ett hållbart Kalmar län
Vilka är vår tids största samhällsutmaningar enligt er? - Lista 3 stycken
2. Fossilbränslefritt 2030
Miljöprogrammet innehåller 13 mål för ett fossilfritt Kalmar län.

1. Energianvändningen i Kalmar län ska vara fossilfritt 2030 och förnybar senast 2040.
2. Vi vill se ett projekt för hållbara resval där företag och organisationer tävlar i att minska CO2 utsläpp. På så vis vill vi minska koldioxidutsläppen med 16% årligen.
3. Kollektivtrafik är nyckeln till samåkning och färre tärande singeltransporter i stan. Därför bör andelen resande med kollektivtrafiken öka i förhållande till andelen bilresor.
4. Införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga mellan 13-19 år under alla lov.
5. Samt införa avgiftsfri kollektivtrafik permanent för åldersgruppen framöver.
6. Utveckla seniorkortet så användningen blir mer flexibel.
7. Biogasdrivna tåg till Linköping!
8. Vi vill se minst en biogasmack och en produktionsanläggning i varje kommun och offentliga fordon ska övervägande drivas på biogas.
9. Senast år 2045 ska Kalmar län inte ha har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp
10. Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen.
11. Ökad andel cykelresor i förhållande till resor med bil Cykelperspektiv vid stadsplanering
12. Följa upp andelen kollektivresor, gång och cykel kontra bilresor i resevaneundersökningar.
13. Intensifiera arbetet med att en högre andel av infrastruktursatsningarna på rälsen prioriteras till vår del av landet.
A. Läs igenom målen och ange numret på de tre mål du tycker är viktigast
B. Är det något mål du saknar?
3. Ett rent Kalmarsund
Ett rent och giftfritt vatten är en förutsättning för kustlänet Kalmar, detta för att kunna upprätthålla attraktivitet, turism, god boendemiljö, hälsa och livskvalitet. Samtidigt är Östersjön ett av världens mest förorenade hav. Vattenmyndigheten har konstaterat att statusen i Östersjön och i de flesta vattendrag i länet behöver bli bättre. Behovet av vattenförsörjning och hushållning med vårt viktigaste livsmedel vatten, har också blivit tydligare i och med de senaste årens låga grundvatten och problem med torka.
Östersjöns och Kalmarsunds övergödning är allvarlig. I länet har vi länge gemensamt kämpat för ett friskare Kalmarsund. Arbetet inom Kalmarsundskommissionen där länets samtliga kustkommuner, ideella, experter och gått samman i offensivt kustmiljöarbete är nationellt känt och lyfts fram som en föregångare. Nu vill vi lägga i nästa växel!

MÅL FÖR ETT RENT KALMARSUND

1. Fånga upp näringsämnen på dess väg till havet i varje kommun
2. Vi ska ta vår del av det experter säger behövs för god status i Kalmarsund 2027
3. Kommunerna ska anta de handlingsplaner som tagits fram i Kalmarsundskommissionen. Exempel på åtgärder som våtmarker, 4. strukturkalkning, markkol och andra näringshållande åtgärder ska genomföras enligt planerna.
5. Fler båtbottentvättar och båtlatrinstömningsstationer skall öka.
6. Engångsplaster skall förbjudas i offentlig verksamhet där det finns goda alternativ.
7. Avfallssorteringen vid kusten skall öka
8. Fler musselodlingar ska anläggas
9. Alla enskilda avlopp nära vattendrag ska ha god kvalité
10. Andelen ekologisk/närproducerad mat ska öka
11. Undersöka möjligheten med att uppföra marina naturreservat
A. Torsås kommun har en lång tradition av arbete för förbättrad vattenkvalitet. Kan ni nämna några exempel?
B. Vad bör vi i Torsås göra som nästa steg för ett rent och giftfritt vatten?
4. Biologisk mångfald
MÅL MED BIOLOGISK MÅNGFALD I KALMAR LÄN

1. Det ska ställas krav på kommuner och regionen att i samhällsplaneringsprocessen värna om den biologiska mångfalden samt att bevara och stimulera ekosystemtjänster
2. Alla kommuner i regionen tar fram en grönstrukturplan som innehar hög status i kommunens samtliga beslut.
3. Vid offentlig upphandling skall ett av kriterierna vara att uppdragstagaren ska värna om den biologiska mångfalden.
4. Införa fler områden och permanenta installationer i städer som gynnar den biologiska mångfalden.
5. Alla kommuner ska verka för fler betesmarker och aktiv ängsvård.
6. Införa fler marina naturreservat och föra diskussion över att införa marina nationalparker i länet.
7. Öka anläggningen av våtmarker.
8. Vi ska arbeta för att bevara och främja den biologiska mångfalden vid kusten.
9. Minimera konstgödsel och bekämpningsmedel inom lantbruken i övergödningskänsliga (Nitratkänsliga) områden.
10. Att lantbruken ska maximera utevistelsen för djuren.
11. Öka anläggningen av bevattningsdammar.
12. Stimulera cirkulärt bevattningssystem för lantbruket.
13. När kött ska upphandlas ska djuren ha gått på naturbete.
14. Utbilda tjänstepersoner som arbetar med samhällsutveckling i hur man värnar om den biologiska mångfalden i ett växande samhälle.
15. Kommunerna och Region Kalmar län ska aktivt arbeta med forskning inom den biologiska mångfalden för att bevara och främja den i regionen.
16. Skog- och markägare ska uppmuntras till att bedriva ett skogsbruk som gynnar den biologiska mångfalden.
17. I offentlig upphandling ska kommunerna och Region Kalmar län inte bara kräva dubbel certifierat skogsbruk, utan också kontinuitetsskogsbruk.
18. Den skogsmark som ägs av kommuner ska skötas så det gynnar den biologiska mångfalden.
A. Finns det något av målen för biologisk mångfald som du inte håller med om?
B. Finns det några av målen som du tycker vi borde prioritera i Torsås kommun?
5. Ett hållbart Kalmar län
“ Vi lever i ett slit och slängsamhälle, ska vi nå hållbarhet måste mer cirkulära lösningar komma fram. Det offentliga upphandlar produkter för miljarder, genom att ställa krav i upphandlingen på att produkter redan i designfasen ska kunna återvinnas kan produkter som lätt cirkuleras öka. Vi ska skapa möjligheter för invånarna att dela, låna och konsumera cirkulärt. Boende i Kalmar län ska erbjudas kunskap och möjlighet att leva hållbara och miljösmarta liv.”

MÅL FÖR ETT HÅLLBART KALMAR LÄN

1. Utbildade och kreativa upphandlare med miljöfokus i all offentlig upphandling
2. Avfallsmängden ska minska med 25% till 2025
3. Hushållsnära insamling av kompost, papper, plast, metall och glas ska ha genomförts senast 2022
4. Upprättande av ökade möjligheter för återbruk i samverkan med branschaktörer
5. Upprätta fler lånepooler/prylbibliotek etc
6. Underlätta och skapa möjligheter för att reparera och laga textilier och prylar i samverkan med arbetsmarknadsåtgärder i syfte att förlänga de materiella varornas livslängd
7. Påverka designsteget för att underlätta återcirkulering. Särskilt fokus på konfliktmineraler och ändliga ämnen. Exempelvis genom krav i upphandling och information till allmänheten.
A. Hur kan vi förena viljan till byggande med miljökrav för ett hållbart byggande?
B. Saknar ni något mål i avsnittet “Ett hållbart Kalmar län”, vilket/vilka?
Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.
I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan.
Men för att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – vara med.
Svenska kommuner, landsting och regioner har en viktig roll att spela för Agenda 2030 globalt, som inte alltid synliggörs i tillräckligt hög grad. Trots att det är på den lokala och regionala nivån som stora delar av agendan ska verkställas i Sverige och i övriga delar av världen.
Sverige har en handlingsplan för förverkligandet av Agenda 2030 i Sverige och SKR har tagit fram goda exempel på regionala och kommunala initiativ samt nyckeltal för uppföljning av de 17 hållbarhetsmålen på kommunal och regional nivå.

I Torsås finns flera initiativ utifrån Agenda 2030.
A. Hur ska vi går vidare med hållbarhetsfrågorna i Torsås? Vad ska vi göra som parti i Torsås?
Bör partidistriktets miljöprogram stärka kopplingarna till Agenda 2030, och i så fall hur?
Clear selection
Har du något du vill komplettera med eller fråga styrelsen om kring remissen ett Rött miljöprogram för Kalmar län?
Trevlig sommar
Stort tack för att du varit med och bidragit i arbetet att utveckla vårt partis miljöpolitik lokalt och regionalt.


Oss når du på socialdemokraternatorsas@gmail.com

Är du inte redan medlem bli gärna det www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy