แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์ แบบประเมินความพึงพอใจในการระบบฐานข้อมูล ใช้จัดเก็บข้อมูล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเพียงคำตอบเดียว
1. เพศ
Clear selection
1. อายุ
Clear selection
3. การศึกษา
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
*
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ฐานข้อมูลมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน
เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเหมาะของรูปแบบฐานข้อมูล
การใช้งาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง/ค้นหาข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา/ระบบไม่ล้มง่าย
ลดปริมาณกระดาษ
สรุปโโยภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy