મેગા ઇવેન્ટ અને પ્રદર્શન નિહાળવા શાળા/કોલેજ રજીસ્ટ્રેશન - Mega Event Exhibition & Science Carnival School/College Time Slot Registration
મેગા ઇવેન્ટ - ૨૬,૨૭,૨૮ ફેબ્રુઆરી , સમય : 09AM to 09 PM
સ્થળ- એ.વી.પી.ટી.આઈ. કોલેજ, હેમુગઢવી હોલની સામે,ટાગોર રોડ, રાજકોટ

Mega Event - 26,27,28 February , 2020 Time : 09 AM to 09 PM
Place : AVPTI College , Opp. Hemu Gadhvi Hall , Tagore Road , Rajkot

શાળા/કોલેજના વિધાર્થીઓને પ્રદર્શન નિહાળવા માટેનો અનુકૂળ સમય ઉપલબ્ધ ઓનલાઇન ફોર્મમાં ભરી આપવા નમ્ર્ સૂચન છે.
Kindly fill preferred time slot in Google form given below to visit mega event exhibition and science carnival

પ્રદર્શન નિહાળવા માટે ધોરણ/સેમેસ્ટર / બ્રાન્ચ પ્રમાણે પણ આપની શાળા/કોલેજ નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો , આ માટે ધોરણ/સેમેસ્ટર / બ્રાન્ચ પ્રમાણે ફરીથી જરૂરી વિગતો સાથે ફોર્મ ભરી આપવું .

For visit as per standard/semester/branch visit is allowed.If planning to visit as per standard/semester/branch kindly fill separate form for each visit.
શાળા/કોલેજનું નામ - Name of School/College
Your answer
શાળા/કોલેજનું સરનામું - Address of School/College
Your answer
શાળા/કોલેજનું ઇમેઇલ એડ્રેસ - Email address of School/College
Your answer
શાળા/કોલેજ ફેકલ્ટી રેપ્રેઝન્ટટિવ / ટીચર/શિક્ષક નું નામ - School/College Faculty Representative Name
Your answer
શાળા/કોલેજ ફેકલ્ટી રેપ્રેઝન્ટટિવ / ટીચર/શિક્ષક મોબાઈલ નંબર - School/College Representative Faculty Mobile Number
Your answer
આચાર્યશ્રીનું નામ - Name of Principal
Your answer
આચાર્યશ્રી સંપર્ક નંબર - Mobile Number of Principal
Your answer
ધોરણ/સેમેસ્ટર/બ્રાન્ચ - Standard/Semester/Branch
Your answer
અનુકૂળ સમય /Preferred Time Choice 1 *
અનુકૂળ સમય /Preferred Time Choice 2
અનુકૂળ સમય /Preferred Time Choice 3
લિસ્ટ ઓફ વિઝિટર્સ / અંદાજિત મુલાકાતીની સંખ્યા / Number of Tentative Visitors *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy