แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มนโยบายและแผน
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 2
กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/KG3yWZ ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/SqnXHq
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มนโยบายและแผน 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Web Site
การให้บริการด้านข้อมูล/ข่าวสาร มีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหลากหลายช่องทาง
การให้บริการมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงรวมถึงให้ข้อเสนอแนะและช่วยแก้ปัญหา
มีการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านเอกสารและการรายงานข้อมูล
มีวัสดุ/อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นความต้องการของผู้รับบริการ
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ
เจ้าหน้าที่มีการรายงานผลความสำเร็จของการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ
การจัดสำนักงาน สะอาดและเป็นระเบียบ
ความสะดวกในการรับบริการสำหรับผู้มาติดต่อ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms