FULL D'INSCRIPCIÓ: CURSOS ON LINE DE LA FORMACIÓ T'OBRE PORTES

Cursos destinats a joves d'entre 16 i 35 anys prioritàriament de Sant Boi per ampliar les eines i els recursos que ens ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Título de la sección

  ACLARIMENTS - Les inscripcions al cursos de Competències TICS comencen el 12 de març i es tancaran el 10 d'abril. - Des de la data d’inscripció hi ha un termini de 2 dies per fer el pagament i portar/enviar la documentació corresponent si és el cas. - Atès que el nombre de places és limitat, es respectarà l’ordre de data d’inscripció. - Es lliurarà certificat d'aprofitament dels cursos als/les alumnes. - El pagament de l’import del curs es pot fer en metàl·lic en el moment de fer la inscripció o fent un ingrés al següent compte corrent: La Caixa 2100 3073 62 2200227026, indicant el nom de la persona inscrita i el nom de l’activitat a realitzar - L’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’omple el mínim de places establertes, informant prèviament als/les inscrits/es. La devolució de l’import de la matrícula es faria per transferència bancària. - Les baixes que es produeixin una vegada ha començat el curs o tres dies feiners abans de l’inici del curs no tindran cap devolució sobre l’import de la matrícula. D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Ajuntament m’informa que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, m’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic o fer-ho mitjançant el formulari que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament: www.santboi.cat