แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน
ให้ตอบความเป็นจริง
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สาขาวิชา/แผนกวิชา *
ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ
เลือกระดับคะแนนความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์ มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1
ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ *
่้้
ความเหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการนำเสนอ *
นำเสนอตามลำดับขั้นตอน *
นำเสนอจากง่าย-ยาก *
การนำเสนอน่าสนใจ *
ถูกต้องตามหลักวิชา *
ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน *
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา *
ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละตอน *
มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา *
มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเนื้อหา *
ความถูกต้องของภาพตรงตามเนื้อหา *
ความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา *
ภาษามีความชัดเจนเข้าใจง่าย *
ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสม *
เวลามีความเหมาะสมของเวลาตลอดทั้งหมดของเนื้อหา *
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผู้เรียน
Clear selection
การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ *
ความคิดเห็นอื่นๆ(ถ้ามี) *
ส่วนที่ 3 ด้านเทคนิคการผลิต
เลือกระดับคะแนนความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์ มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1
ภาพสื่อความหมายตรงตามเนื้อหา *
ขนาดและองค์ประกอบของภาพเหมาะสม *
ภาพมีความน่าสนใจและความคมชัด *
เสียง(ถ้ามี) ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระวิธี *
เสียง(ถ้ามี) มีความชัดเจนน่าสนใจ *
เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา *
เวลาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน *
เวลากับการนำเสนอมีความเหมาะสม *
รูปแบบการนำเสนอใช้เทคนิคพิเศษ *
รูปแบบการนำเสนอมีลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน *
รูปแบบการนำเสนอแบบง่าย-ยาก *
รูปแบบการนำเสนอสะดวกต่อการใช้งาน *
การออกแบบกราฟฟิกตัวอักษรมีความเหมะสม(สีพื้นหลัง ขนาด) *
การออกแบบกราฟฟิกตัวสีได้เหมาะสม *
การออกแบบกราฟฟิกจัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ *
ความสะดวกในการนำไปใช้ การดาวน์โหลดและการบำรุงรักษา *
ความคิดเห็นอื่นๆ(ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy