แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สถาบัน www.cf.mahidol.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากภายนอกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับเว็บไซต์สถาบัน www.cf.mahidol.ac.th
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอในในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านระบบการทำงานของเว็บไซต์

  การแสดงข้อมูลตามหมวดหมู่ที่เลือก
  ความรู้/สาระที่ได้จากผลลัพธ์ในการสืบค้นข้อมูล
  ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น
  ความสามารถของเว็บไซต์ในการสืบค้นข้อมูลในภาพรวม
  Please enter one response per row
  ความชัดเจนและขนาดตัวอักษรในหน้าเว็บไซต์
  การมีปุ่มคำสั่งที่ใช้งานได้ง่าย
  การจัดวางภาพสำหรับข้อมูลที่มีภาพประกอบ
  การใช้สีและความสวยงามบนหน้าเว็บ
  ความน่าใช้งานของเว็บไซต์ในภาพรวม
  Please enter one response per row
  ความเร็วในการแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้เลือก
  ความเร็วในการเข้าสู่หน้าเว็บต่างๆที่เชื่อมโยงกัน
  ความเร็วของเว็บไซต์ในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question