ส่งข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินของหน่วยงานของรัฐ
คำอธิบายตามหัวข้อ
(1) หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
(2) สำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ชำระเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น ตั้งคณะกรรมการ สอบสวน ร่างคำสั่ง เป็นต้น
(3) คำสั่งทางปกครองให้ชำระที่อยู่ระหว่างมีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
(4) คำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว เช่น ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล

หมายเหตุ * หากมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง

(1) หน่วยงานของรัฐ
จังหวัด *
ใส่เฉพาะชื่อจังหวัด
Your answer
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
(2) สำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ชำระเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่มีคำสั่ง)
จำนวน (เรื่อง) *
Your answer
รวมเป็นเงิน (บาท) *
หมายเหตุ * หากมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง
Your answer
(3) คำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินที่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (คดียังไม่ถึงที่สุด)
จำนวน (เรื่อง) *
Your answer
รวมเป็นเงิน (บาท) *
หมายเหตุ * หากมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง
Your answer
(4) คำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการบังคับชำระหนี้
ปี พ.ศ. 2560
จำนวน (เรื่อง) *
Your answer
รวมเป็นเงิน (บาท) *
หมายเหตุ * หากมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง
Your answer
ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน
จำนวน (เรื่อง) *
Your answer
รวมเป็นเงิน (บาท) *
หมายเหตุ * หากมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service