2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจุดประสงค์รายวิชา
1. มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
2. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร
3. จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำปฏิบัติการพิมพ์และจัดการ
ข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำสร้างและแก้ไขเอกสาร
2. ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการจัดและตกแต่งเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด
3. พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
ประเด็นการออกข้อสอบ
ประเด็นที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ
1.1 ความหมาย
1.2 ความสำคัญ
1.3 ประโยชน์
1.4 คุณสมบัติ
1.5 ประเภท
สาระสำคัญ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมาย ความสำคัญ ประเภท ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ
การประมวลผลคำ
หมายถึง การจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมเวิร์ดโพเซสเซอร์ (Word Processor) ที่มีคุณสมบัติในการสร้าง แก้ไข คัดลอก จัดรูปแบบเอกสาร ตลอดจนสามารถบันทึกเอกสารนั้นลงสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในภายหลัง โดยกระบวนการทำงานดังกล่าวต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการดำเนินการ
ความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
การเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ ช่วยให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำจริง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสาร หรือรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม โดยสาสมารถจัดรูปแบบของเอกสาร แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง แทรก รวมข้อความและเอกสาร ตรวจดูเอกสารก่อนการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ อีกทั้งสามารถบันทึกเอกสารลงสื่อบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) หรือ ซีดีรอม (CDROM) ฯลฯ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ในภายหลัง
ประเภทของโปรแกรมประมวลผลคำ
1. เวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor)
2. เท็กซ์อิดิเตอร์ (Text Editor)
ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำช่วยให้การจัดเก็บและค้นหาเอกสารสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดพื้นนี้ในการจัดเก็บเอกสาร ลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารลง ช่วยให้ประหยัดและเวลาและค่าใช้จ่าย เอกสามีความถูกต้องสวยงาม มีข้อผิดพลาดน้อย
ประเด็นข้อสอบ
1. ก่อนจะมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานสำนักงาน อุปกรณ์ในข้อใดได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการจัดทำเอกสาร
1 point
2. โปรแกรมประมวลผลคำมีความหมายตรงกับข้อใด
1 point
3. โปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องสวยงาม และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย คือโปรแกรมในข้อใด
1 point
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำ
1 point
5. โปรแกรมประมวลผลคำใดที่มีความสามารถด้านการพิมพ์เอกสารที่มีความสามารถสูง
1 point
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำในปัจจุบัน
1 point
7. บุคคลในข้อใดที่ควรใช้โปรแกรมประมวลผลคำมากที่สุด
1 point
Next
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service