แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริการ คำปรึกษา และข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดบริการให้คำปรึกษา บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา กรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจัดบริการให้คำปรึกษา บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

ให้ทำเครื่องหมาย ถูก ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1.เพศ
2.กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชา
3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่
4.ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา
5.ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการแนะแนวและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
6.สถานที่ให้คำปรึกษามีความเหมาะสม
7.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างทั่วถึง
8.ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
9.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
10.บอร์ดประชาสัมพันธ์มีจำนวนเหมาะสม
11.แหล่งประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย
12.ความพึงพอใจด้านการจัดบริการด้านให้คำปรึกษา
13.ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอน
14.ความพึงพอใจด้าน สื่อ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ (คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค)
15.ความพึงพอใจด้าน การบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านวิชาการ และการอำนวยความสะดวกของบุคลากรของคณะ
16.คณะจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
17.คณะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีและคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา
18.คณะมีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19.คณะจัดให้มีพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำ เสมอ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service