แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริการ คำปรึกษา และข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดบริการให้คำปรึกษา บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา กรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจัดบริการให้คำปรึกษา บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

ให้ทำเครื่องหมาย ถูก ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question