แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กรุณาทำเครื่องหมาย 🔘 ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน *
5
4
3
2
1
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ประชาชนได้รับทราบและเชิญชวนร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่ดีงาม อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
มีการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีให้กับครอบครัวในชุมชน
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม
Submit
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse