แบบสำรวจรูปแบบประโยคสำหรับ Application i-edupol

แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรูปแบบประโยคที่ข้าราชการตำรวจ หรือประชาชนทั่วไป ต้องการใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทางผู้จัดทำจะดำเนินการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
สำหรับพัฒนา Application i-edupol ต่อไป

  ท่านสามารถเพิ่มเติมรูปแบบประโยคที่ต้องการใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ได้ตามช่องด้านล่าง

  สำหรับการป้อนข้อมูลคำถาม ท่านสามารถป้อนคำถามได้ครั้งละไม่เกิน 10 คำถาม หากท่านประสงค์ป้อนคำถามที่มากกว่านี้ ให้เข้า link นี้เพื่อป้อนคำถามชุดถัดไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question