แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา ท้างด้านศิลปะและด้านการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี 2 สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา (ครูศิลปะ) โอกาสทางอาชีพหลังจบการศึกษา - ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ ,ที่ปรึกษาด้านศิลปะ ,นักวิชาการด้านศิลปศึกษา ,นักออกแบบประยุกต์ศิลป์ ,ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ
2. หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสาขาวิชาเอกนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ที่มุ่งเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัล โอกาสทางอาชีพหลังจบการศึกษา Graphic Designer, Motion Graphic Designer นักออกแบบกราฟิก ,ช่างภาพ, Creative, Art Director, Creative Director,นักวาดภาพประกอบ, นักออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์, Digital Painting Artist
1. เพศ *
Required
E-mail *
เบอร์โทรศัพท์
2. ระดับการศึกษาสูงสุด *
3. สถานศึกษา (ระบุ) โรงเรียน.....อำเภอ.....จังหวัด .... *
4. เกรดเฉลี่ย ม.6/ปวช./ปวส. (ถ้ามี) คือ *
5. โปรแกรม ที่ท่านศึกษา *
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน ในชั้น มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อื่นๆ(ถ้ามี) *
7. อาชีพของบิดา *
8. อาชีพของมารดา *
9. รายได้ของบิดาและมารดารวมกันประมาณเดือนละ *
10. ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา
Clear selection
11. ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา
Clear selection
12. ครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด (รวมนักเรียน)
Clear selection
13. การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของท่าน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของใคร *
1. ถ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกออกแบบนวัตศิลป์ ที่มุ่งเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัล ท่านคิดว่าจะศึกษาต่อหรือไม่ *
2. กรณีที่ท่านไม่สนใจ/ยังไม่แน่ใจ/ยังไม่ได้ตัดสินใจ ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกออกแบบนวัตศิลป์ ที่มุ่งเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัล ท่านมีเหตุผลใดบ้าง *
3. กรณีที่ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกใดมากที่สุด *
4.บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของท่านมากที่สุด *
5.ถ้าท่านได้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร วิชาเอกศิลปศึกษาและหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกออกแบบนวัตศิลป์ ที่มุ่งเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ *
6. กรณีที่ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร วิชาเอกศิลปศึกษา* หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกออกแบบนวัตศิลป์ ที่มุ่งเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัล ท่านมีเหตุผลใดบ้าง *
7. หากท่านจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของท่านได้จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
8. ค่าเทอมในการศึกษาต่อ ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมในการเหมาจ่ายแต่ละภาคการศึกษาคือ *
9. เมื่อจบการศึกษา ท่านมีความประสงค์เข้าทำงานในสายงาน *
10. ความคาดหวังต่ออาชีพในอนาคต หลังจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา (ครูศิลปะ) อาชีพที่สนใจ *
10. ความคาดหวังต่ออาชีพในอนาคต หลังจบการศึกษา หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกออกแบบนวัตศิลป์ ที่มุ่งเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัลอาชีพที่สนใจ *
Required
ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามครั้งนี้นะคะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy