Fon Sekou LGBTQ + nan Santral Florid
Mèsi anpil dèske w aplike pou Fon Sekou LGBTQ + Nan Santral Florid!

Fon Sekou LGBTQ + Nan Santral Florid, se yon inisyatif Contigo Fund te lanse pou ede manm kominote LGBTQ + nan zòn Orlando yo ki pi nan bezwen yo akòz kriz COVID-19.

Nou rekonèt ke anpil manm LGBTQ + nan kominote nou an depann anpil de endistri ospitalite ak touris kòm sous revni yo pou yo viv. Epitou, avèk tout pak amizman yo, tout restoran, nayklib yo, ak tout ba yo alawonnbadè k ap fèmen akòz COVID-19, n ap konstate avèk anpil tristès tout kantite moun ki tonbe nan chomaj.

Fon Sekou LGBTQ + Nan Santral Florid la sipòte moun ki vin pi majinalize yo akòz kriz sa a, kidonk adrese bezwen imedya moun sa yo ap vin yon bagay ki pi kritik chak jou k ap pase. Moun ki idantifye tèt yo kòm LGBTQ + ki prèske oswa deja pèdi travay yo - pi espesyalman moun sa yo ki pa adopte yon sèks patikilye, ki flyid nan zafè sèks oswa ki pa idantifye tèt yo kòm ni fi ni gason, imigran ki san papye yo, ak moun koulè kap travay pou tèt yo, oswa ki pa gen yon travay fiks, oubyen k ap travay pou yo ka viv ojoulejou e ki prèske pa genyen yon kote pou yo rete.

Se manm kominote LGBTQ + yo, lidè nan òganizasyon k ap bay sèvis sosyal yo, (ONG yo) ak alye yo k ap dirije efò baz sa a. Nou kwè ke ansanm, nou va rive!

Se Contigo Fund, yon òganizasyon yo te met sou pye pou reponn ak bezwen viktim trajedi ki te pase nan nayklib Pulse la ki pral responsab sipèvize zafè finans pou Fon Sekou LGBTQ + nan Santral Florid la, yon fason pou asire ke 100% donasyon yo ale jwenn dirèkteman manm nan kominote LGBTQ + nan Orange, Osceola, Seminole ak konte Volusia ki kalifye pou resevwa yo.

Alyans One Orlando a, ki gen plis pase 40 òganizasyon manm k ap sipòte l, pral evalye bezwen kominote a genyen yo, yo pral revize aplikasyon yo epitou yo pral met ansanm pou fè levedfon pou yo ka bay moun ki nan bezwen yo yon asistans dirèk. Sant LGBT+ la pral kenbe ak distribye lajan pou yo bay moun ki kalifye yo.

Anvan nou kontinye, genyen kèk bagay ou dwe konnen:

1) Y ap rezève premye seri finansman an pou bay moun ki se LGBTQ+ k ap viv epi / oswa k ap travay nan Orange, Osceola, Seminole, oswa Konte Volusia (zòn Santral Florid).

Yo pral gen lòt seri finansman k ap disponib pou òganizasyon kominotè ki se LGBTQ + yo oswa pou ONG yo ki gen bezwen èd finansye pou ijans yo, toudepann de si fon yo disponib.

2) Objektif nou se pou lajan an rive jwenn moun yo pi vit posib. Nan "Round A," (Premye tou a) tout nouvo aplikan yo moun ki satisfè kritè finansman nou an ap jwen $100.00 nan asistans dirèk pou yon sèl fwa. Nan "Round B," (dezyèm tou a) nou pral fè yon lòt distribisyon asistans dirèk sou fòm lajan ki ka rive jiska $250 pa moun. Lajan sa a nou pral distribye yon sèl fwa bay chak nouvo aplikan yo ki satisfè kritè finansman nou an. Yo envite tout moun ki te benefisye nan premye distribisyon lajan nan "Round A" pou retounen patisipe ankò yon fason pou yo ka gen chans resevwa asistans pou yon sèl lòt fwa ankò nan "Round B"a ki ap toujou baze sou bezwen aplikan an genyen.

Yon fwa ke nou satisfè objektif nou te genyen sou kantite lajan pou n te ranmase pou nou bay nan Assistans dirèk; avèk rès ki rete nan lajan nou te ranmase a, nou pral bay òganizasyon kominotè LGBTQ + yo ak ONG yo yon asistans sou fòm lajan pou ijans yon sèl fwa, asistans la ap baze sou merit ak bezwen òganizasyon sa yo. Se Contigo Fund ki pral tabli kritè yo pou detèmine ki òganizasyon k ap benefefisye finansman sa a , e tou depann tou de si fon yo disponib. Kritè Finansman pou òganizasyon yo, oswa "Round C" (twazyèm tou) ap disponib menm lè ak sik pou finansman òganizasyon kominotè yo ak ONG yo ap kòmanse . Se Direktè Pwogram Contigo Fund nan ki pral avèti òganizasyom yo lè nouvo sik pou finansman an ap kòmanse. Pou ka mande pou yo voye noyifikasyon ba w lè finansman pou "Round C" (twazyèm tou) sa a ap komanse, tanpri kontakte LGBTQReliefFund@gmail.com.

3) Tanpri ranpli tout aplikasyon an nèt. Aplikasyon ki pa ranpli konplètman pap kalifye pou li ale devan komite ki responsab pou fè revizyon aplikasyon pou sibvansyon pou nou an.

4) Nou konprann ke pataje enfòmasyon sou finans ou ka yon bagay ki sansib e nou apresye patisipasyon w ak vilnerabilite w. Konfidansyalite se yon bagay ki trè enpòtan pou nou. Tout enfòmasyon w yo nou pral kenbe yo ansanm e y ap rete anonim.

Sondaj la disponib tou nan lang sa yo :
- English: https://forms.gle/uyVY5iUxwhJUr3iQ6
- Em português (Portuguese): https://forms.gle/AEpoRJKqcrJuZ398A
- En español (Spanish): https://forms.gle/XN5L7u18GsFLPEWG6
- Trong tiếng việt (vietnamita): https://forms.gle/YQtmhaCpSqDQ82TA6

Kounye nou poko genyen yon dat pou kanpay sa a fini, nou pral kontinye fè l osi lontan ke n ap kontinye resevwa don. Nou panse se jouk nan fen ane 2020 e li ka pi lwen toujou ke nou pral soti anba enpak COVID-19 epi pou nou kòmanse reprann nou. Nou pran angajman pou nou ranmase otan lajan nou kapab pou ede moun ki pral toujou gen anpil bezwen pandan (ak apre ) ete sa a ak pandan kanpay sa a.

Nou di w mèsi pou patisipasyon w epi nou di w tou nou la pou nou sipòte w pandan move tan sa a.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of QLatinx. Report Abuse