การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
การศึกษาสถานภาพนักศึกษา ภาคปกติ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาในด้านข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลครอบครัวและเศรษฐกิจ ข้อมูลการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ข้อมูลความต้องการทำงานของนักศึกษา ข้อมูลความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และข้อมูลความคาดหวังของนักศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะนำไปประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ท่านตอบจะนำไปวิเคราะห์ภาพรวมโดยไม่นำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หลักสูตร (สาขาวิชา) *
Your answer
คณะ *
Your answer
1.1 เพศ *
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ภูมิลำเนาของนักศึกษาอยู่ในจังหวัด
1.5 ปัจจุบันครอบครัวอยู่ในจังหวัด *
ตอนที่ 2 ข้อมูลการศึกษาของนักศึกษา
2.1 วุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา *
2.2 ปีการศึกษาที่จบการศึกษาสูงสุดตามวุฒิ ในข้อ 2.1 *
2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.4 สถานศึกษาที่จบ เป็นสถานศึกษาในสังกัด
2.5 ชื่อสถานศึกษาที่จบ (โปรดระบุ)
Your answer
2.6 ท่านเคยมีประสบการณ์ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหรือไม่
ตอนที่ 3 ข้อมูลทางครอบครัวและเศรษฐกิจ
3.1 สถานภาพของบิดา-มารดา
3.2 ผู้ปกครองของท่านขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ *
3.3 ระดับการศึกษาของบิดา
3.4 ระดับการศึกษาของมารดา
3.5 อาชีพของบิดา
3.6 อาชีพของมารดา
3.7 นักศึกษาเคยยื่นกู้เงินกองทุนรัฐบาลหรือไม่ *
3.8 นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือด้านทุนการศึกษานอกเหนือจากทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือไม่
3.9 ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานักศึกษาพักอาศัยอยู่ที่ใด *
3.9.1 กรณีนักศึกษาพักอาศัยหอพักเอกชน/บ้านเช่า ราคาเช่าเดือนละ
3.10 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนักศึกษา ประมาณปีละเท่าใด
3.11 นักศึกษาได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณเดือนละเท่าใด
3.12 ผู้รับผิดชอบหลักด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา *
ตอนที่ 4 ข้อมูลการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.1 ประเภทที่นักศึกษาสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา *
4.2 ท่านศึกษาในหลักสูตร *
4.3 หลักสูตรประเภท *
4.4 นักศึกษาเลือกเรียนในโปรแกรมวิชาที่ระบุในข้อ 4.2 ตามเหตุผลในข้อใดมากที่สุด
4.5 เหตุผลสำคัญที่สุดที่นักศึกษาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ
4.6 ในปีการศึกษาหน้า ท่านวางแผนด้านการศึกษาไว้อย่างไร
ตอนที่ 5 ข้อมูลความต้องการในการทำงาน
5.1 นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหางานให้ทำในระหว่างเรียนหรือไม่
5.2 ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดหางานให้ทำ
ตอนที่ 6 ข้อมูลความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
6.1 นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตร ท่านต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ หรือไม่
6.2 นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองในด้านใดมากที่สุด
6.3 ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองตามข้อ 6.2
6.4 ท่านต้องการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางวิชาการในสาขาที่เรียนก่อนเปิดเรียนหรือไม่
ตอนที่ 7 ข้อมูลความคาดหวังของนักศึกษา
7.1 สิ่งที่นักศึกษาคาดหวังในการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ
1.มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3.อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.2 ความคาดหวังหลังจบการศึกษาของนักศึกษา คือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms