แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
แบบประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างและเลือกช่องคำตอบ
รุ่นที่ *
ส่วนที่ 2 คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลขที่ตรงกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 = ระดับมากที่สุด
4 = ระดับมาก
3 = ระดับปานกลาง
2 = ระดับน้อย
1 = ระดับน้อยที่สุด
สมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
1. ความสามารถด้านข้อมูลข้าวสาร สื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร *
1
2
3
4
5
1.1 สามารถรับและส่งสาร กับบุคคลอื่น ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างได้
1.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
1.3 สามารถเลือกใช้และบูรณาการสื่อ/เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองได้
1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงในการสร้างชิ้นงานได้
1.5 สามารถแสวงหาข้อมูลสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
2. ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา *
1
2
3
4
5
2.1 สามารถคิดแยกแยะประเด็นปัญหา ในแง่มุมต่าง ๆ ระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
2.2 สามารถคิดวิเคราะห์ถึง ปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไข ในระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
2.3 สามารถคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2.4 สามารถคิดแนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อน
2.5 สามารถใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เป็นขั้นตอน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต *
1
2
3
4
5
3.1 ท่านมีทักษะในการติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวกได้
3.2 ท่านสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ท่านมีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบชื้นงาน
3.4 ท่านสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้
3.5 ท่านสามารถสร้างชิ้นงานโดยคำนึงถึงผู้อื่นและสังคมรอบข้าง
3.6 ท่านสามารถปรับเปลี่ยนชิ้นงานได้ตามคำแนะนำและความต้องการของสังคมในขณะนั้น
3.7 ท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
3.8 ท่านสามารถนำชิ้นงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
ความคิดเห็นอื่นของผู้ประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse