DOTAZNÍK
Vážení občania, dovoľujeme si Vám predložiť tento dotazník, ktorého vyplnením mapujeme potrebu poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Rača. Týmto spôsobom chceme bližšie spoznať v akej situácii sa Vaša rodina alebo príbuzní nachádzajú, aké sú Vaše potreby.
1. Bývate v mestskej časti Bratislava-Rača ?
2 . Zloženie Vašej domácnosti?
3. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Rača?
(vyberte prosím maximálne 3 odpovede)
4. Zhodnoťte životné podmienky v mestskej časti Bratislava-Rača:
som veľmi spokojný/á
som veľmi nespokojný/á
5. Čo podľa Vás považujete v súčasnosti za najväčšie problémy v mestskej časti Bratislava-Rača?
(vyberte prosím maximálne 3 odpovede)
6. Ktoré zo skupín obyvateľov našej mestskej časti si podľa vás zaslúžia viac pozornosti?
(vyberte prosím maximálne 3 odpovede)
7. Ak by ste sa dlhodobo starali o člena rodiny, čo by ste najviac preferovali k lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti a opatery?
(vyberte maximálne 3 odpovede)
8. Označte, ktoré z uvedených služieb Ste už potrebovali, využívali alebo plánujete využívať
(vyberte maximálne 3 odpovede)
potreboval / využívam
plánujem využívať
Poradenské služby (sociálne, psychologické, právne)
Stravovanie v jedálni
Dovoz stravy do domácnosti
Opatrovateľská služba v domácnosti
Denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov)
Denný stacionár pre seniorov
Zariadenie pre seniorov (domov pre dôchodcov)
Zariadenie opatrovateľskej služby (dočasná starostlivosť v zariadení)
Sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (domov sociálnych služieb)
Podporované bývanie pre občanov so zdravotným postihnutím
Tlmočenie – tlmočník posunkovej reči
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (detské jasle)
Služba včasnej intervencie
Linka pomoci
Prepravná služba (sociálny taxík)
Požičovňa kompenzačných pomôcok (vozíčky, chodítka,..)
Občianske komunitné centrá
Nízko prahové komunitné centrá
Zariadenia núdzového bývania
Útulok/Nocľaháreň
Signalizácia pomoci (pomoc prostredníctvom prístroja napojeného na dispečing)
9. Považujete sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača za postačujúce?
áno
nie
neviem
:
10. Aké sociálne služby by ste potrebovali, ale sú v mestskej časti Bratislava-Rača nedostupné, resp. sa neposkytujú?
Your answer
11. Uveďte Vaše nápady, názory, postrehy na zlepšenie sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Rača:
Your answer
12. Aké je vaše sociálne postavenie?
13. Rodinný stav
14. Váš vek
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms