สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นต้น" รุ่นที่ 2/2560

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นต้น" รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question