แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเวปไซต์ www.phargarden.com
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเวปไซต์
โดยตัวแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับเวปไซต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในความกรุณาตอบแบบสอบถาม
คณะผู้จัดทำเวปไซต์
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse