การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม
0 points
Clear selection
2. ชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
Clear selection
3. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงาน บุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรตามข้อใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม
Clear selection
4. เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อใด
0 points
Clear selection
5. มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์กาประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ยกเว้นข้อใด
0 points
Clear selection
6. จริยธรรม ตรงกับคำในภาษาอังกฤษข้อใด
0 points
Clear selection
7. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรม จะต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กี่ประการ
0 points
Clear selection
8. การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นหน้าที่ในข้อใด
0 points
Clear selection
9. ข้อใด ไม่สอดคล้องกลไกหลักในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
0 points
Clear selection
10. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด
0 points
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy