แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียง
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
สถานภาพ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
5
4
3
2
1
N/A
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)
5
4
3
2
1
N/A
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
5
4
3
2
1
N/A
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
Submit
This form was created inside of Sakon Nakhon Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service