แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
1. สถานภาพ *
2. หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
3. ที่ตั้งของหน่วยงานท่าน *
4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ฯ ที่ท่านทราบข่าวมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ท่านพิจารณาเห็นว่าตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกข้อใด ให้ทำเครื่องหมายในช่อง N/A
ประเด็นการประเมิน *
พอใจมากที่สุด (5)
พอใจมาก (4)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจน้อย (2)
พอใจน้อยที่สุด (1)
N/A
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ (เช่น ให้บริการด้วยความสุภาพ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น หรือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ)
2. เนื้อหาและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์รับบริจาคฯ เป็นประโยชน์แก่ท่าน (เช่น Website, Social media, โปสเตอร์)
3. วิธีการ/ขั้นตอนการขอรับบริการจากศูนย์ฯ
4. ระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ฯ
5. การส่งมอบสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้รับบริการ (ทั้งกรณี ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง /ส่งให้ผู้รับบริการทางสถานีขนส่ง)
6. สิ่งพิมพ์ที่ท่านได้รับมีจำนวนที่เพียงพอและตรงกับความต้องการ (หนังสือ, วารสาร, นิตยสาร, ฯลฯ)
7. ความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์รับบริจาคฯ **ในภาพรวม**
ตอนที่ 3
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse