Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli liitumisankeet
Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga on võimalus liituda kõigil OLE ROHKEM Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonidel.
Liitumiseks peab organisatsiooni tegevus täitma kõiki mudeli baastaseme punkte.
Mudeli lisatase 1 ja lisatase 2 on vabatahtlikud arenguvõimalused organisatsioonile.
NB! Liitumisankeedile vastamisel palume organisatsioonil lähtuda eelnevast kaheteistkümnest kuust.
Lisainformatsiooni leiad OLE ROHKEM kodulehelt http://olerohkem.ee/tervislik/
Küsimuste ja ettepanekutega palume pöörduda tervisliktudeng@gmail.com

Ärge unustage pilku heita ka TTOM Keskkonnaosale! Leiate selle siit: https://olerohkem.ee/tervislik/keskkonnasaastlik/

Organisatsioon *
Your answer
Organisatsioonipoolne kontaktisik *
Nimi, e-mail
Your answer
I Alkohol, tubakas ja narkootikumid
Väited organisatsiooni tegevuse kohta *
kehtib
ei kehti
Üritustel/tegevustes, mis on korraldatud alaealistele noortele, ei tarbita ega pakuta alkoholi ega tubakatooteid. Ühtlasi ei tarbi tubakatooteid, alkoholi ega narkootilisi aineid ega viibi jääknähtudega kohapeal ükski täisealine noorteüritusel osaleja.
Organisatsiooni korraldatud üritustel ei tolereerita narkootiliste ainete tarvitamist.
Kõigil üritustel, kus pakutakse tasuta alkoholi, pakutakse ka tasuta alkoholivabu jooke (k.a vesi).
Üritustel lõpetatakse alkoholi müük tund enne ürituse lõppu.
Organisatsioon ei osta oma eelarvest, ei paku tasuta, ei müü ega korralda alkohoolsete jookide müüki spordiüritustel ning veekogude ääres või nende vahetus läheduses peetavatel üritustel.
Organisatsioon ei kasuta ühelgi üritusel sponsoriteks alkoholitootjaid, v.a juhul, kui sponsorluse korras on küsitud alkohoolseid jooke tootvalt firmalt alkoholivabu jooke. Vastutasuks sponsorluse eest on lubatud reklaamida alkoholivabu tooteid, kuid mitte alkoholitootva firma logo või firma alkohoolseid jooke.
Organisatsioon ei osta oma eelarvest, ei paku tasuta, ei müü ega korralda oma üritustel alkohoolsete jookide müüki.
Too võimalusel konkreetseid näiteid, milliseid praktikaid olete rakendanud või kuidas muul moel panustanud organisatsiooni liikmete tervisesse seoses alkoholi, tubaka ja narkootikumidega. Oodatud on kõik näited vastava teema kohta, millest teised organisatsioonid võiksid saada inspiratsiooni.
Your answer
II Toitumine ja füüsiline aktiivsus
Väited organisatsiooni tegevuse kohta *
kehtib
ei kehti
Kui organisatsioon pakub oma üritustel mitte soovitatavaid toiduaineid, on võrdväärses koguses saada tervislikke toiduaineid pähklite, juur- ja puuviljade näol.
Organisatsioon informeerib oma liikmeid võimalustest, kuidas tudengina soodsalt Tartu linnas sporti teha (näiteks TÜ ASK) ja/või kuidas liikuda rohkem jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga.
Söögi pakkumisel on vähemalt pool toidust sobiv taimetoitlastele ning pakutakse lisavõimalusi neile, kes jälgivad eridieeti (näiteks gluteeni- ja laktoositalumatus, täistaimetoitlus, usulistest veendumustest lähtuvad piirangud jm).
Organisatsioon ei kasuta ühelgi üritusel sponsoriteks mitte soovitatavaid tooteid pakkuvaid ettevõteid, v.a juhul, kui sponsorluse korras on küsitud firmalt muid nende poolt valmistatavaid tervislikke tooteid. Vastutasuks sponsorluse eest on lubatud reklaamida vaid saadud tooteid.
Organisatsioon pakub oma liikmetele võimalusi tasuta/soodsamaks sportimiseks.
Kui tihti korraldab organisatsioon liikmetele suunatud üritusi, mis tõstavad nende teadlikkust kehalise aktiivsuse vajalikkusest ja olulisusest ja/või tutvustab noortele meetmeid, millega nad saaksid oma igapäevast füüsilist aktiivsust tõsta? *
Too võimalusel konkreetseid näiteid, milliseid praktikaid olete rakendanud, milliseid üritusi või koolitusi korraldanud või kuidas muul moel panustanud organisatsiooni liikmete tervisesse seoses toitumise ja füüsilise aktiivsusega. Oodatud on kõik näited vastava teema kohta, millest teised organisatsioonid võiksid saada inspiratsiooni.
Your answer
III Vaimne tervis
Väited organisatsiooni tegevuse kohta *
kehtib
ei kehti
Organisatsiooni sisekliima, mida hinnatakse vähemalt kord aastas, on positiivne, avatud ja toetav.
Organisatsiooni liikmete panus organisatsiooni töösse ja selle eest saadav tunnustus on tasakaalus.
Organisatsiooni töökultuur võimaldab liikmete töö- ja eraelu lahusust.
Organisatsiooni liikmetele võimaldatakse töötempo ja –viisi valikul iseseisvust ja valikuvabadust; individuaalses töös lepitakse protseduuride asemel kokku eesmärgid; selgitatakse vastastikuseid ootusi ja huvisid.
Tagasisidet antakse regulaarselt ja tehtud tööle, mitte inimesele.
Teabevahetus on korrektne, asjakohane ja konfidentsiaalne.
Organisatsiooni tööprotsesside ümberkorraldamise vajadust hinnatakse regulaarselt, vajadusel tööprotsesse optimeeritakse, näiteks luuakse abitöökohti või ajutisi struktuure.
Organisatsiooni tavaliikmed on kaasatud otsustamisse ka üldkoosolekute vahelisel perioodil.
Organisatsioon panustab liikmete teadlikkuse tõstmisesse vaimse tervise probleemidest, sealhulgas nende vältimisest, märkamisest, nendega toime tulemisest ja abiotsimise võimalustest.
Organisatsioon pakub liikmetele personaalseid arenguvõimalusi.
Too võimalusel konkreetseid näiteid, milliseid praktikaid olete rakendanud või kuidas muul moel panustanud organisatsiooni liikmete vaimsesse tervisesse. Oodatud on kõik näited vastava teema kohta, millest teised organisatsioonid võiksid saada inspiratsiooni.
Your answer
IV Võrdne kohtlemine
Väited organisatsiooni tõekspidamiste kohta *
kehtib
ei kehti
Organisatsioon ei diskrimineeri kedagi tulenevalt nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, seksuaalidentiteedist, keelest, päritolust, usutunnistusest, füüsilisest või vaimsest tervislikust seisundist, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest või sotsiaalsest seisundist või muudest säärastest asjaoludest.
Organisatsioon ei korralda üritusi ega tolereeri suhtumist, mis süvendab mõne inimgrupi suhtes eelarvamuslikke hoiakuid, mis võivad viia ebavõrdse kohtlemiseni.
Organisatsiooni töö- ja otsustusprotsessid on läbimõeldud ja läbipaistvad, et vältida ebavõrdset kohtlemist või ebavõrdsuse taastootmist.
Organisatsiooni liikmed hindavad organisatsiooni sisekliimat, mida hinnatakse vähemalt kord aastas, sallivaks ja liikmetele võrdseid võimalusi pakkuvaks.
Organisatsioon julgustab oma sihtgruppi kuuluvaid ühiskonna vähemusgruppe oma organisatsiooniga ühinema.
Organisatsioon paneb oma üritustele esinejaid valides rõhku esinejate mitmekesisusele (sooline/vanuseline/rahvuslik jaotuvus).
Organisatsiooni liikmeid on teavitatud nende õigustest võrdsele kohtlemisele ja nad teavad, kelle poole pöörduda, kui on kogenud organisatsioonisisest ebavõrdset kohtlemist. Diskrimineerimist puudutavatele juhtumitele järgneb organisatsiooni vastava distsipilinaarorgani reaktsioon.
Organisatsiooni töökeskkond ja -tingimused on kohandatud selliselt, et need vastaksid liikmete vaimsetele ja/või füüsilistele erivajadustele.
Organisatsioon ei diskrimineeri liikmeskonna ja juhtorganite valimisel kedagi tulenevalt nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, seksuaalidentiteedist, keelest, päritolust, usutunnistusest, füüsilisest või vaimsest tervislikust seisundist, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest või sotsiaalsest seisundist või muudest säärastest asjaoludest.
Too võimalusel konkreetseid näiteid, milliseid praktikaid olete rakendanud või kuidas muul moel panustanud organisatsiooni liikmete tervisesse seoses võrdse kohtlemisega. Oodatud on kõik näited vastava teema kohta, millest teised organisatsioonid võiksid saada inspiratsiooni.
Your answer
V Seksuaalne ahistamine
Väited organisatsiooni tõekspidamiste kohta *
kehtib
ei kehti
Organisatsioonis on nulltolerants seksuaalse ahistamise osas.
Organisatsioonis ei toetata seksuaalse sisuga naljade tegemist, mis tekitavad naljatlejate seltskonnas viibivatele liikmetele ebamugavust.
Organisatsiooni liikmed teavad, kelle poole pöörduda, kui on kohanud oma organisatsioonis seksuaalset ahistamist. Seksuaalset ahistamist puudutavatele juhtumitele peab järgnema organisatsiooni vastava distsipilinaarorgani (selle puudumisel näiteks organisatsiooni juhatuse) reaktsioon.
Organisatsioon ei korralda üritusi ega tolereeri oma igapäevatöös suhtumist, mis süvendab soostereotüüpe, mis võivad omakorda viia ebavõrdse kohtlemiseni.
Too võimalusel konkreetseid näiteid, milliseid praktikaid olete rakendanud või kuidas muul moel panustanud organisatsiooni liikmete tervisesse seoses seksuaalse ahistamisega. Oodatud on kõik näited vastava teema kohta, millest teised organisatsioonid võiksid saada inspiratsiooni.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service