Formularz rekrutacyjny ZSP w Drobinie
e-Rekrutacja do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko i imię kandydata *
Data urodzenia *
Miejsce urodzenia *
Imię i nazwisko matki/ opiekunki *
Imię i nazwisko ojca/opiekuna *
Obywatelstwo *
PESEL *
Adres zamieszkania *
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny)
Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów *
Adres kontaktowy mail *
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
(załącznik nr 5b do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Drobinie, ul Szkolna 3, 09-210 Drobin.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zspdrobin.iod@gmail.com
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:
• Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762);
• Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
• Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
• Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814);
• Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17);
• rozporządzeniach do ww. ustaw.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego zgodnie z: Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), w szczególności art. 149, 150, 151. i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym wypadku- Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- Poradnia Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock- skierowania.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły lub po upływie roku kalendarzowego od daty zakończenia rekrutacji-w przypadku nieprzyjęcia ucznia - chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia).
Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Drobinie.
W przypadku, kiedy wybierasz Technikum, zaznacz pozycję "inna" i przejdź dalej
Wybieram kształcenie w zawodzie *
Branżowa Szkoła I stopnia w Drobinie jest dla mnie szkołą *
Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej Technikum w Drobinie.
W przypadku, kiedy wybierasz branżową szkołę, zaznacz pozycję "inna"
Wybieram klasę kształcącą w zawodzie *
Technikum w Drobinie jest dla mnie szkołą *
SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ/AŚ SIĘ O SZKOLE? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy