Letný tábor zdravia Chorvátsko – Drvenik 01. – 10. 09. 2023
Letný tábor zdravia Drvenik je už plne obsadený.
Môže sa stať, že sa nejaké miesta ešte uvoľnia, preto v prípade záujmu, prosíme, kontaktujte: novota@zivotazdravie.sk, +421 915 276 958.
  
Pred vyplnením odporúčame pozrieť si aj pozvánku: http://www.zivotazdravie.sk/ltz-chorvatsko-2023/ 

Prosíme, pozorne vyplňte požadované údaje, píšte s diakritikou (správne píšte veľkosť písmen, dĺžne, mäkčene..., nepíšte všetko veľkými písmenami atď., nie je nutné dodržiavať v časti "Poznámky").
Pre každú osobu je potrebné vyplniť nový formulár zvlášť (spoločné ubytovanie môžete uviesť v poznámkach).

Pred vyplnením si prečítajte nasledujúce informácie:

UPOZORNENIE K UBYTOVANIU:
Ubytovanie je v 2-, 3- a 4-lôžkových apartmánoch (väčšinou s manželskými posteľami) s vlastným sociálnym zariadením a kuchynskou linkou s príslušenstvom. Budeme sa snažiť zabezpečiť umiestnenie na apartmánoch podľa vašich požiadaviek, avšak sme obmedzení ubytovacou kapacitou a môže sa stať, že nie vo všetkom vám budeme môcť vyhovieť. Odporúčame ísť na LTZ spolu so svojimi známymi alebo rodinou, aby ste mohli obsadiť vždy celý apartmán alebo aspoň izbu s nimi (aby ste nemuseli byť na izbe s niekým cudzím). Nie je možné byť na apartmáne (izbe) sám.
V zariadení sa neposkytujú hotelové služby.

Pred odchodom vám budú ešte zaslané doplňujúce informácie (dohodnuté miesto vášho nástupu do autobusu atď.). Pre komunikáciu s vami uprednostňujeme email, len v prípade, že email nepoužívate, tak mobil.  

PLATBY:
Zálohu 100.- € (50.- € deti do 3 rokov) za osobu je potrebné uhradiť ihneď pri prihlásení na číslo účtu:
IBAN  SK80 7500 0000 0040 3003 2095 (účet OZ Život a zdravie).
Variabilný symbol uveďte 202309, do poznámky uveďte „LTZ CH a svoje priezvisko“ (napr. LTZ CH Novota)
V prípade zálohy za viacero osôb naraz uveďte všetky priezviská (napr.: LTZ CH Novak, Novakova, Vrba) alebo uveďte počet osôb v poznámke číslom (napr. LTZ CH Novak x3) a mená osôb oznámte emailom alebo telefonicky.

Pri platbe cez Slovenskú poštu nám, prosíme, oznámte údaje o platbe, pretože sa nezobrazujú na účte a odosielateľa nie je možné identifikovať.

Doplatok je potrebné uhradiť do 30. 06. 2023 na ten istý účet s rovnakým variabilným symbolom a rovnakou poznámkou.  

CENY:
● dospelí:                                        384 €
● od 12 do 17 rokov (vrátane):    375 €
● od 6 do 11 rokov (vrátane):      354 €
● od 4 do 5 rokov (vrátane):        344 €
● do 3 rokov (vrátane):                 70 €  (bez nároku na vlastné lôžko a stravu)  

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na storno podmienky zo strany CK v prípade zrušenia pobytu vám nemôžeme platbu vrátiť, odporúčame vám vo vlastnom záujme nájsť si náhradu.

Kontakt: novota@zivotazdravie.sk, +421 915 276 958
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno *
Priezvisko *
Adresa trvalého bydliska (presne v tvare: ulica, PSČ, mesto/obec, skratka štátu iba pri štáte mimo SR, napr.: Čučoriedková 25, 999 00 Brezno; alebo: Nová ulice 1500/2, 020 00 Zálesí, ČR) *
Dátum narodenia (píšte v tvare dd.mm.rrrr, napr.: 05.11.1980) *
Číslo cestovného dokladu (OP alebo pasu) *
Telefónne číslo (uvádzajte v medzinárodnom formáte, napr.: +421905000111)
Mená, s kým chcete byť na apartmáne (na izbe)
Poznámky
Apartmán s klimatizáciou za príplatok 35.- € (pobyt a apartmán). Platí sa až na mieste v hotovosti.
Clear selection
Súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov
Vyplnením a zaslaním prihlášky beriete na vedomie zhromažďovanie a spracovanie nasledujúcich osobných údajov Občianskym združením Život a zdravie, IČO: 31744451, so sídlom Cablkova 3, 821 04 Bratislava ako prevádzkovateľom:
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu, email a telefonický kontakt pre účely akcie Letný tábor zdravia Chorvátsko Drvenik 2023, ktoré za týmto účelom budú zaznamenané na dobu do času ukončenia akcie u OZ Život a zdravie. Všetky osobné údaje budú OZ Život a zdravie použité iba k hore uvedenému účelu. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Nad rámec vyššie uvedeného, prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje, v prípade udeleného súhlasu: fotografie a videozáznamy za účelom propagácie prevádzkovateľa, a za týmito účelmi tieto osobné údaje zverejňuje na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo iných propagačných materiáloch prevádzkovateľa. Osobné údaje sú odovzdávané len sprostredkovateľom, ktorí sú schopní zabezpečiť nakladanie s osobnými údajmi, v súlade s platnými právnymi predpismi.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.
Predovšetkým máte právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  
Máte právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  
Máte právo na opravu – ako prevádzkovateľ osobných údajov prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo požiadať nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností a niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  
Právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali, na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.    
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy