สมัครเรียน โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสาร/หลักฐานการสมัครเรียน ให้นำมาส่งในวันมอบตัว
1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
2. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)
3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
6. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
8. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
9. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
10. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา)
สมัครเรียนต่อในระดับชั้น *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เดือน / วัน / ปีเกิด (ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (ปี) *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ (บ้านเลขที่) *
หมู่ที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
เบอร์โทรติดต่อนักเรียน *
จบการศึกษาจากโรงเรียนอะไร *
เกรดเฉลี่ย *
ชื่อ - นามสกุล บิดา *
เบอร์โทรติดต่อบิดา *
ชื่อ - นามสกุล มารดา *
เบอร์โทรติดต่อมารดา *
ชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่อาศัยกับบิดา/มารดา) *
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy