แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกให้ตรงกับข้อมูลจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. ชั้นปี *
3. อายุ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด โดยมีลำดับคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด
1. หลักสูตร *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความชัดเจน
1.3 ปฏิทินการศึกษาแต่ละภาคการศึกษามีความชัดเจน
1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
1.5 รายวิชามีประโยชน์และนำไปใช้ได้
2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
2.1 การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม
2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม
2.3 กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะส
3. อาจารย์ผู้สอน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
3.1 อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
3.2 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
3.3 อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่กำหนด
3.4 อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม
3.5 อาจารย์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
3.6 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู
4. ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
4.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เพียงพอต่อนักศึกษา
4.3 ระบบบริการสารสนเทศ เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.5 สถานที่สำหรับสันทนาการหรือพักผ่อนมีความเพียงพอ
5. การฝึกปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
5.1 แหล่งฝึกมีผู้รับบริการเหมาะสมต่อการฝึกของรายวิชา
5.2 แหล่งฝึกมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการฝึกปฏิบัติ
5.3 พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
6. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
6.1 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสำคัญสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.2 การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง
6.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
6.4 การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
6.5 กระบวนการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในทางคลินิกได้
6.6 ผู้เรียนมีโอกาสซักถามข้อสงสัยในขณะที่มีการเรียนการสอน
6.7 ผู้เรียนและผู้สอนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
7. การจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
7.1 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
7.2 การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
7.3 ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
8. การวัดและประเมินผล *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
8.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
8.2 อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการประเมินผลรายวิชาก่อนการสอน
8.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
9. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
9.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
9.2 ด้านความรู้
9.3 ด้านทักษะทางปัญญา
9.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
9.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms