Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi w naszym Mieście.
Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa ocen. Prosimy zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości współpracy międzysektorowej.
Z góry dziękujemy za Państwa udział w badaniu!
Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 4 czerwca 2015 r.

Realizatorzy projektu
„Razem dla Suwałk”

  Captionless Image

  A) Ogólna ocena jakości współpracy

  a) Wymienialiśmy się informacjami na temat działań podejmowanych przez obie strony
  b) Prowadziliśmy wspólne przedsięwzięcia – np. projekty, akcje, imprezy
  c) Uczestniczyliśmy w  konsultacjach przygotowywanych przez samorząd uchwał i dokumentów, np. strategii, planów
  d) Formalnie braliśmy udział (w charakterze członków, obserwatorów, ekspertów, gości) w pracach komisji / grup roboczych itp. powoływanych przez samorząd
  e) Przedstwiciel/ka naszej organizacji był/a członkiem Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  f) Występowaliśmy do samorządu z propozycjami uchwał/działań służących poprawie sytuacji w dziedzinie, którą się zajmujemy
  g) Samorząd (lub jego jednostki) kontraktował/kupował od nas produkty lub usługi
  h) Samorząd udzielał nam wsparcia pozafinansowego (np.oddelegowując pracowników, prowadząc księgowość, użyczając sprzętu lub pomieszczeń itp.)
  i) Współpracowaliśmy z samorządem w ramach tzw. ‘inicjatywy lokalnej’ (w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego)
  j) Zawieraliśmy z administracją samorządową umowy partnerskie w związku z realizacją projektów unijnych
  k) Administracja samorządowa wspierała nas udzielając nam pożyczek, gwarancji lub poręczeń finansowych
  l) Administracja samorządowa udzielała patronatu działaniom podejmowanym przez naszą organizację
  m) Administracja samorządowa zlecała naszej organizacji zadania, finansując w całości lub częściowo ich realizację
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B) Samorząd jako partner organizacji pozarządowych

  This is a required question
   a) Wiedza o sytuacji i warunkach funkcjonowania organizacji
  b) Dostępność środków finansowych dla organizacji na realizację zadań publicznych
  c) Wola współdziałania przy realizacji zadań publicznych
  d) Kompetencje urzędników kontaktujących się bezpośrednio z organizacjami
  e)  Efektywność urzędu w wydatkowaniu publicznych środków na wspołpracę z organizacjami
  f) Przejrzystość i jawność reguł dotyczących współpracy – konsultowania, przekazywania środków itp.
  g) Otwartość na inicjatywy, postulaty organizacji
  h) Poszanowanie zasady partnerstwa
  i) Skłonność do pomocy organizacjom, przychylność wobec organizacji
  j) Skłonność do włączania organizacji w planowanie i podejmowanie istotnych decyzji i uchwał
  Please enter one response per row
  a) diagnozuje problemy i potrzeby mieszkańców?
   b) informuje organizacje o swoich planach i działaniach?
  c) uwzględnia opinie organizacji przy tworzeniu prawa, programów, strategii itp?
  d) finansuje projekty realizowane przez organizacje?
  e) pomaga organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania?
  f) wspiera niefinansowo funkcjonowanie organizacji?
  Please enter one response per row
  a) Rzetelna
  b) Otwarta na współpracę
  c) Zbiurokratyzowana
  d) Kompetentna
  e) Otwarta na nowe pomysły i inicjatywy
  f) Chętnie pozbywająca się trudnych problemów
  g) Podejmująca decyzje bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  h) Dowolnie interpretująca przepisy regulujące współpracę
  i) Wspierająca aktywność obywateli
  Please enter one response per row
  a) Administracja samorządowa jest jedynym dostępnym źródłem finansowania organizacji takich jak nasza.
  b) Dzięki współpracy z administracją samorządową organizacje zyskują stabilizację finansową
  c) Dzięki współpracy z administracją samorządową organizacjom łatwiej jest funkcjonować – samorząd udostępnia pomieszczenia, sprzęt biurowy, wspomaga nas merytorycznie
  d) Dzięki współpracy z administracją samorządową organizacje mogą sprawniej i skuteczniej zaspokajać potrzeby członków / odbiorców
  e) Współpraca z administracją samorządową wpływa korzystnie na wizerunek organizacji pozarządowych
  f) Dzięki współpracy z administracją samorządową organizacje stają się bardziej profesjonalne
  g) Administracja samorządowa próbuje podporządkować sobie organizacje pozarządowe
  h) Współpraca z administracją samorządową uzależnia organizacje od publicznych środków
  i) Współpraca z administracją samorządową powoduje biurokratyzację organizacji
  j) Organizacje współpracujące z administracją samorządową mają silniejszą pozycję w środowisku pozarządowym
  k) Administracja samorządowa boi się konkurencji ze strony organizacji
  Please enter one response per row

  C) Organizacje pozarządowe jako partner samorządu

  This is a required question
  a) Wolę współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych problemów
  b) Stosowanie zasady partnerstwa w relacjach z innymi podmiotami 
  c) Jawność i przejrzystość w działaniu
  Please enter one response per row
  a) diagnozują problemy i potrzeby mieszkańców?
   b) informują lokalnych partnerów o swoich planach i działaniach?
  c) angażują się w tworzenie nowego prawa, programów, strategii itp?
  d) pozyskują finansowanie na realizację swoich działań?
  e) korzystają z mechanizmów niefinansowego wspierania organizacji?
  f) działają na rzecz integracji środowiska pozarządowego?
  Please enter one response per row

  D) Uwarunkowania oraz rezultaty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informacje o organizacji wypełniającej ankietę

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy!