แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างต่อบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556
ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล
คำนำหน้าของบัณฑิต
ชื่อ-สกุล บัณฑิต
Your answer
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่ตั้งหน่วยงาน
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
ตำแหน่งงานของบัณฑิต
Your answer
อัตราเงินเดือน
Your answer
ชื่อผู้ประเมิน
Your answer
ตำแหน่งผู้ประเมิน
Your answer
กรุณาประเมินระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความมีวินัย
2. ความซื่อสัตย์
3. ความตรงต่อเวลา
4. ความเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน
5. ความประหยัดและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
6. ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เคารพในกฎระเบียบ
7. ความมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความรู้ในเชิงวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ความสามารถในการเข้าใจและตีความวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ด้านทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. ความสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงาน
3. ความสามารถนำความรู้มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเป็นผู้นำ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง
4. ความใฝ่รู้หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิดไปยังผู้อื่น
2. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
4. ความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์
ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms