แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างต่อบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556
ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล
คำนำหน้าของบัณฑิต *
ชื่อ-สกุล บัณฑิต *
Your answer
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา *
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ที่ตั้งหน่วยงาน *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
ตำแหน่งงานของบัณฑิต *
Your answer
อัตราเงินเดือน *
Your answer
ชื่อผู้ประเมิน *
Your answer
ตำแหน่งผู้ประเมิน *
Your answer
กรุณาประเมินระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความมีวินัย
2. ความซื่อสัตย์
3. ความตรงต่อเวลา
4. ความเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน
5. ความประหยัดและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
6. ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เคารพในกฎระเบียบ
7. ความมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ
ด้านความรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความรู้ในเชิงวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ความสามารถในการเข้าใจและตีความวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ด้านทักษะทางปัญญา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. ความสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงาน
3. ความสามารถนำความรู้มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเป็นผู้นำ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง
4. ความใฝ่รู้หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิดไปยังผู้อื่น
2. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
4. ความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์
ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse - Terms of Service