แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(2) เพื่อนำผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  สิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนเหมาะสมอยู่ในระดับใด
  สภาพของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนและให้บริการอยู่ในระดับใด
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ มีความเหมาะสมในระดับใด
  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการให้บริการ
  ความพึงพอใจในภาพรวมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป