ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
Επωνυμία της Εταιρείας
Your answer
Τόπος Γενικής Συνέλευσης
Your answer
1.Ευκολία πρόσβασης μετόχων στην Γενική Συνέλευση :
(Απόσταση, δυνατότητα μετάβασης,κλπ-Διαδικτυακἠ μετάδοση να σημειωθεί στο "Άλλο")
Required
2.Η Γ.Σ. έγινε προς το τέλος της προθεσμίας (30/6) ή νωρίτερα, ως εξής :
MM
/
DD
/
YYYY
3.Υπήρξε δημοσιοποίηση/ανάρτηση όλων των πληροφοριών των σχετικών με την διεξαγωγή της Γ.Σ. στον ιστότοπο της εταιρείας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ;
(Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής, κανόνες συμμετοχής, διαδικασίες ψηφοφορίας, προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., προτεινόμενος κατάλογος μελών του Δ.Σ., κτλ)
Required
4.Πόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας παραβρέθηκαν στην Γ.Σ. και ποια ;
Required
5.Πόσα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. παρευρέθηκαν ;
Required
6.Παραβρέθηκε o εσωτερικός ελεγκτής ;
Required
7.Παραβρέθηκε o ορκωτός ελεγκτής ;
Required
8.Υπήρξε παρουσία θεσμικών χαρτοφυλακίων ;
Required
9.Παραβρέθηκαν μέτοχοι μειοψηφίας ;
Required
10.Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διέθεσε επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους ;
Required
11.Υπήρχε πρόθεση ενημέρωσης των μετόχων (απάντηση στις ερωτήσεις τους) για την πορεία της εταιρείας ;
Required
12.Απαντήθηκαν με σαφήνεια οι ερωτήσεις των μετόχων ;
Required
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.
13.Είναι σαφώς διατυπωμένα τα θέματα της Γ.Σ. ;
Required
14.Συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την στρατηγική της επιχείρησης ;
Required
15.Τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. , μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, συμμετείχαν στα δρώμενα της εταιρείας ;
Required
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.
16.Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. αν έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. ;
Required
17.Δημοσιοποιήθηκαν στην Γ.Σ. οι αμοιβές κάθε μέλους του Δ.Σ. ;
Required
18.Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. αν έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ;
Required
19.Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. , κατέχουν μετοχές της εταιρείας ή stock options ;
Required
20.Υπάρχει σύστημα αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. , εκτός του βασικού μισθού, που να συνδέεται με την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική πρόοδο της εταιρείας ;
Required
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΔ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
*Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
*Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο
21.Ανακοίνωσαν οι βασικοί μέτοχοι αν θα συμμετάσχουν και κατά πόσο στις ΑΜΚ/ΜΟΔ ;
Required
22.Ζήτησε η διοίκηση από τους μετόχους την εξουσιοδότηση να ορίσει αυτή τους τελικούς όρους του ΜΟΔ ;
Required
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
23.Αναφέρεται σαφώς ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής ;
Required
24.Αποσαφηνίζεται για τον αντισυμβαλλόμενο αν έχει οποιαδήποτε σχέση με το περιβάλλον των βασικών μετόχων και της Διοίκησης ;
Required
25.Εξηγείται η διαδικασία με την οποία έγινε η αγορά ή η πώληση ;
Required
26.Εξηγήθηκαν με σαφήνεια οι όροι της συναλλαγής ;
Required
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.Ε.Δ.)
Για την συμπλήρωση των ερωτήσεων του τμήματος αυτού βασιστείτε στην Δήλωση Ε.Δ. , η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και στο Παράρτημα ΙΙ «Οδηγίες για την σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης» του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
27.Ποιον κώδικα Ε.Δ. ακολουθεί η εταιρεία ;
Required
28.Σε περίπτωση που ακολουθεί άλλο Κώδικα, υπάρχει σαφής παρουσίαση του Κώδικα αυτού ;
Required
29.Στις περιπτώσεις που η εταιρεία δε συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πρακτικές του Κώδικα Ε.Δ. που ακολουθεί, εξηγεί επαρκώς τις αποκλίσεις αυτές (comply or explain) ;
Required
30.Είναι ικανοποιητική η δήλωση Ε.Δ. , τόσο που να αποτυπώνει φιλοσοφία διαφάνειας της εταιρείας ;
Required
31.Περιγράφεται επαρκώς στην Δήλωση Ε.Δ. ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και των Επιτροπών του (συνεδριάσεις, συχνότητα παράστασης μελών κ.α.) ;
Required
32.Δίδονται επαρκείς πληροφορίες για τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο προσδιορισμός των ρόλων των μελών, η διάρκεια της θητείας τους, οι εξωτερικές επαγγελματικές τους δεσμεύσεις κ.α. ;
Required
33.Δίδονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διατηρεί η εταιρεία (Internal Auditing Committee) ;
Required
34. Δίδονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση κινδύνων της εταιρείας (Risk Management) ;
Required
Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.Υπάρχουν σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή στον ισολογισμό της εταιρείας ;
Required
36.Διαβάστηκε στην Γ.Σ. το συμπέρασμα της έκθεσής του ;
Required
37.Εκδίδει η εταιρεία ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (3μηνιαίες, 6μηνιαίες κ.λ.π) ;
Required
Ε.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε)
38.Εκδίδει η εταιρεία Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ;
Required
39. Έχει γίνει εξωτερική διασφάλιση από εξωτερικό ελεγκτή στα θέματα που αναλύονται στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ;
Required
ΣΤ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
40.Ο ιστότοπος της εταιρείας είναι περιεκτικός και ενημερωμένος (Ελληνικά, Αγγλικά) ;
Required
41.Περιλαμβάνεται ειδική ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» στον ιστότοπο της εταιρείας ;
Required
42.Σε ποιο βαθμό έχει ενσωματωθεί η Πληροφορική στην επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας ;
Required
43.Στα θέματα της Γ.Σ. της επιχείρησης περιλήφθηκαν θέματα πληροφορικής ή/και ψηφιακού μετασχηματισμού ;
Required
Παρακαλούμε καταχωρείστε τα στοιχεία σας
Όνομα
Your answer
Επώνυμο
Your answer
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Τμήμα και Έτος Φοίτησης
Your answer
Διδάσκων Καθηγητής (αν υπάρχει)
Your answer
Ιδιότητα (για μη φοιτητές)
Your answer
Υπεύθυνος εκ μέρους ΣΕΔ
Your answer
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms