ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2018
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
Επωνυμία της Εταιρείας *
Your answer
Τόπος Γενικής Συνέλευσης *
Your answer
1.Ευκολία πρόσβασης μετόχων στην Γενική Συνέλευση : *
(Απόσταση, δυνατότητα μετάβασης,κλπ-Διαδικτυακἠ μετάδοση να σημειωθεί στο "Άλλο")
Required
2.Η Γ.Σ. έγινε προς το τέλος της προθεσμίας (30/6) ή νωρίτερα, ως εξής : *
MM
/
DD
/
YYYY
4.Πόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας παραβρέθηκαν στην Γ.Σ. και ποια ; *
Required
5.Πόσα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. παρευρέθηκαν ; *
Required
6.Παραβρέθηκε o εσωτερικός ελεγκτής ; *
Required
7.Παραβρέθηκε o ορκωτός ελεγκτής ; *
Required
8.Υπήρξε παρουσία θεσμικών χαρτοφυλακίων ; *
Required
9.Παραβρέθηκαν μέτοχοι μειοψηφίας ; *
Required
10.Υπήρξε πρόθεση και επαρκής χρόνος ενημέρωσης των μετόχων απ'το ΔΣ ; *
Required
12.Απαντήθηκαν με σαφήνεια οι ερωτήσεις των μετόχων ; *
Required
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.
14.Συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την στρατηγική της επιχείρησης ; *
Required
15.Τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. , μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, συμμετείχαν στα δρώμενα της εταιρείας ; *
Required
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.
16.Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. αν έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. ; *
Required
17.Δημοσιοποιήθηκαν στην Γ.Σ. οι αμοιβές κάθε μέλους του Δ.Σ. ; *
Required
18.Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. αν έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ; *
Required
19.Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. , κατέχουν μετοχές της εταιρείας ή stock options ; *
Required
20.Υπάρχει σύστημα αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. , εκτός του βασικού μισθού, που να συνδέεται με την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική πρόοδο της εταιρείας ; *
Required
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΔ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
*Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
*Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο
21.Ανακοίνωσαν οι βασικοί μέτοχοι αν θα συμμετάσχουν και κατά πόσο στις ΑΜΚ/ΜΟΔ ; *
Required
22.Ζήτησε η διοίκηση από τους μετόχους την εξουσιοδότηση να ορίσει αυτή τους τελικούς όρους του ΜΟΔ ; *
Required
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
23.Αναφέρεται σαφώς ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής ; *
Required
24.Αποσαφηνίζεται για τον αντισυμβαλλόμενο αν έχει οποιαδήποτε σχέση με το περιβάλλον των βασικών μετόχων και της Διοίκησης ; *
Required
25.Εξηγείται η διαδικασία με την οποία έγινε η αγορά ή η πώληση ; *
Required
26.Εξηγήθηκαν με σαφήνεια οι όροι της συναλλαγής ; *
Required
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.Ε.Δ.)
Για την συμπλήρωση των ερωτήσεων του τμήματος αυτού βασιστείτε στην Δήλωση Ε.Δ. , η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και στο Παράρτημα ΙΙ «Οδηγίες για την σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης» του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
27.Ποιον κώδικα Ε.Δ. ακολουθεί η εταιρεία ; *
Required
28.Σε περίπτωση που ακολουθεί άλλο Κώδικα, υπάρχει σαφής παρουσίαση του Κώδικα αυτού ; *
Required
29.Στις περιπτώσεις που η εταιρεία δε συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πρακτικές του Κώδικα Ε.Δ. που ακολουθεί, εξηγεί επαρκώς τις αποκλίσεις αυτές (comply or explain) ; *
Required
30.Είναι ικανοποιητική η δήλωση Ε.Δ. , τόσο που να αποτυπώνει φιλοσοφία διαφάνειας της εταιρείας ; *
Required
31.Περιγράφεται επαρκώς στην Δήλωση Ε.Δ. ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και των Επιτροπών του (συνεδριάσεις, συχνότητα παράστασης μελών κ.α.) ; *
Required
32.Δίδονται επαρκείς πληροφορίες για τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο προσδιορισμός των ρόλων των μελών, η διάρκεια της θητείας τους, οι εξωτερικές επαγγελματικές τους δεσμεύσεις κ.α. ; *
Required
33.Δίδονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διατηρεί η εταιρεία (Internal Auditing Committee) ; *
Required
34. Δίδονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση κινδύνων της εταιρείας (Risk Management) ; *
Required
Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
35.Υπάρχουν σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή στον ισολογισμό της εταιρείας ; *
Required
36.Διαβάστηκε στην Γ.Σ. το συμπέρασμα της έκθεσής του ; *
Required
37.Εκδίδει η εταιρεία ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (3μηνιαίες, 6μηνιαίες κ.λ.π) ; *
Required
Ε.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε)
38.Εκδίδει η εταιρεία Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ; *
Required
39. Έχει γίνει εξωτερική διασφάλιση από εξωτερικό ελεγκτή στα θέματα που αναλύονται στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ; *
Required
ΣΤ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
40.Ο ιστότοπος της εταιρείας είναι περιεκτικός και ενημερωμένος (Ελληνικά, Αγγλικά) ; *
Required
41.Περιλαμβάνεται ειδική ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» στον ιστότοπο της εταιρείας ; *
Required
42.Σε ποιο βαθμό έχει ενσωματωθεί η Πληροφορική στην επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας ; *
Required
43.Στα θέματα της Γ.Σ. της επιχείρησης περιλήφθηκαν θέματα πληροφορικής ή/και ψηφιακού μετασχηματισμού ; *
Required
Παρακαλούμε καταχωρείστε τα στοιχεία σας
Όνομα *
Your answer
Επώνυμο *
Your answer
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Τμήμα και Έτος Φοίτησης *
Your answer
Διδάσκων Καθηγητής (αν υπάρχει) *
Your answer
Ιδιότητα (για μη φοιτητές)
Your answer
Υπεύθυνος εκ μέρους ΣΕΔ *
Your answer
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms