ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016

    Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

    This is a required question
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    This is a required question
    Must select at least 1 options.
    This is a required question
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    This is a required question

    Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.

    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question

    ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question

    ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΔ

    *Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου *Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question

    ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    Must select at most 2 options.
    This is a required question
    This is a required question

    Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.Ε.Δ)

    Για τη συμπλήρωση των ερωτήσεων του τμήματος αυτού βασιστείτε στη Δήλωση Ε.Δ, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και στο Παράρτημα ΙΙ «Οδηγίες για τη σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης» του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Ε.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε)

    This is a required question
    This is a required question

    ΣΤ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Παρακαλούμε καταχωρείστε τα στοιχεία σας

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    Must be at least 0 characters.
    This is a required question