ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2020
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Τόπος Γενικής Συνέλευσης *
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
Επωνυμία της Εταιρείας *
1. Ευκολία πρόσβασης μετόχων στην Γενική Συνέλευση : *
(Απόσταση, δυνατότητα μετάβασης,κλπ-Διαδικτυακἠ μετάδοση να σημειωθεί στο "Άλλο")
Required
2. Η Γ.Σ. έγινε προς το τέλος της προθεσμίας (30/6) ή νωρίτερα, ως εξής : *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Πόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας παραβρέθηκαν στην Γ.Σ. και ποια ; *
Required
4. Πόσα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. παρευρέθηκαν ; *
Required
5. Παραβρέθηκε o εσωτερικός ελεγκτής ; *
Required
6. Παραβρέθηκε o ορκωτός ελεγκτής ; *
Required
7. Υπήρξε παρουσία θεσμικών χαρτοφυλακίων ; *
Required
8. Παραβρέθηκαν μέτοχοι μειοψηφίας ; *
Required
9. Υπήρξε πρόθεση και επαρκής χρόνος ενημέρωσης των μετόχων απ'το ΔΣ ; *
Required
10. Οι ερωτήσεις των μετόχων μειοψηφίας προς το Δ.Σ. απαντήθηκαν με τον εξής τρόπο: *
Required
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.
11. Συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την στρατηγική της επιχείρησης ; *
Required
12. Ο ρόλος των ανεξαρτήτων μελών ήταν ουσιαστικός όπως ορίζει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης; *
Required
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.
13. Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. αν έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. ; *
Required
14. Δημοσιοποιήθηκαν στην Γ.Σ. οι αμοιβές κάθε μέλους του Δ.Σ. ; *
Required
15. Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. αν έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ; *
Required
16. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. , κατέχουν μετοχές της εταιρείας ή stock options ; *
Required
17. Υπάρχει σύστημα αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. , εκτός του βασικού μισθού, που να συνδέεται με την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική πρόοδο της εταιρείας ; *
Required
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΔ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
*Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
*Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο
18. Ανακοίνωσαν οι βασικοί μέτοχοι αν θα συμμετάσχουν και κατά πόσο στις ΑΜΚ/ΜΟΔ ; *
Required
19. Ζήτησε η διοίκηση από τους μετόχους την εξουσιοδότηση να ορίσει αυτή τους τελικούς όρους του ΜΟΔ ; *
Required
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
20. Αναφέρεται σαφώς ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής ; *
Required
21. Αποσαφηνίζεται για τον αντισυμβαλλόμενο αν έχει οποιαδήποτε σχέση με το περιβάλλον των βασικών μετόχων και της Διοίκησης ; *
Required
22. Εξηγείται η διαδικασία με την οποία έγινε η αγορά ή η πώληση ; *
Required
23. Εξηγήθηκαν με σαφήνεια οι όροι της συναλλαγής ; *
Required
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.Ε.Δ.)
Για την συμπλήρωση των ερωτήσεων του τμήματος αυτού βασιστείτε στην Δήλωση Ε.Δ. , η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και στο Παράρτημα ΙΙ «Οδηγίες για την σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης» του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
24. Ποιον κώδικα Ε.Δ. ακολουθεί η εταιρεία ; *
Required
25. Σε περίπτωση που ακολουθεί άλλο Κώδικα, υπάρχει σαφής παρουσίαση του Κώδικα αυτού ; *
Required
26. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία δε συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πρακτικές του Κώδικα Ε.Δ. που ακολουθεί, εξηγεί επαρκώς τις αποκλίσεις αυτές (comply or explain) ; *
Required
27. Είναι ικανοποιητική η δήλωση Ε.Δ. , τόσο που να αποτυπώνει φιλοσοφία διαφάνειας της εταιρείας ; *
Required
28. Δίδονται επαρκείς πληροφορίες για τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο προσδιορισμός των ρόλων των μελών, η διάρκεια της θητείας τους, οι εξωτερικές επαγγελματικές τους δεσμεύσεις κ.α. ; *
Required
29. Δίδονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διατηρεί η εταιρεία (Internal Auditing Committee) ; *
Required
30. Δίδονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση κινδύνων της εταιρείας (Risk Management) ; *
Required
Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31. Υπάρχουν σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή στον ισολογισμό της εταιρείας ; *
Required
32. Διαβάστηκε στην Γ.Σ. το συμπέρασμα της έκθεσής του ; *
Required
33. Εκδίδει η εταιρεία ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (3μηνιαίες, 6μηνιαίες κ.λ.π) ; *
Required
Ε.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε)
34. Εκδίδει η εταιρεία Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ; *
Required
35. Έχει γίνει εξωτερική διασφάλιση από εξωτερικό ελεγκτή στα θέματα που αναλύονται στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ; *
Required
ΣΤ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
36. Έχει εφαρμόσει η επιχείρηση πλαίσιο προστασίας δεδομένων, καταρτίζοντας πολιτικές, ενόψει της ισχύος του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-(ΕΕ) 2016/679), από το Μάϊο του 2018;
Clear selection
37. Έχει καταρτίσει η εταιρία πρόγραμμα ενημέρωσης, τουλάχιστον για τους υπαλλήλους της, σχετικά με την προστασία δεδομένων;
Clear selection
38. Έχει ορίσει η επιχείρηση ρόλο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer);
Clear selection
39. Ο ιστότοπος της εταιρείας είναι περιεκτικός και ενημερωμένος (Ελληνικά, Αγγλικά) ; *
Required
40. Περιλαμβάνεται ειδική ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» στον ιστότοπο της εταιρείας ; *
Required
41. Σε ποιο βαθμό έχει ενσωματωθεί η Πληροφορική στην επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας ; *
Required
42. Στα θέματα της Γ.Σ. της επιχείρησης περιλήφθηκαν θέματα πληροφορικής ή/και ψηφιακού μετασχηματισμού ; *
Required
Παρακαλούμε καταχωρείστε τα στοιχεία σας
Όνομα *
Επώνυμο *
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Τμήμα και Έτος Φοίτησης *
Διδάσκων Καθηγητής (αν υπάρχει) *
Ιδιότητα (για μη φοιτητές)
Υπεύθυνος εκ μέρους ΣΕΔ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy