ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2016

  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question

  Β. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question

  Γ. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question

  Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  This is a required question

  Ε. Απόφαση για ΑΜΚ, ΜΟΔ

  (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο)
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question

  ΣΤ. Αγορές-πωλήσεις συμμετοχών ή/και περιουσιακών στοιχείων

  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question

  Ζ. Συναλλαγές εταιρείας με βασικούς μετόχους

  This is a required question
  This is a required question

  Η. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Για τη συμπλήρωση των ερωτήσεων του τμήματος αυτού βασιστείτε στη Δήλωση Ε.Δ, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Θ.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Παρακαλούμε καταχωρείστε τα στοιχεία σας

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question