PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP

BMTT.13.00.04
Hiệu lực ngày 01/06/2013<br>
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 1

  Bắt buộc: mỗi phiếu đề nghị cung cấp ít nhất 01 và không quá 05 danh mục.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 4

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 5

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question