แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถาม
ให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษา
Clear selection
1.4 ประเภทตำแหน่ง
Clear selection
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
1. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
Clear selection
2. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทํางานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
Clear selection
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน
Clear selection
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติ ของหน่วยงาน
Clear selection
5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
Clear selection
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คําปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
Clear selection
7. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
Clear selection
8. ความพึงพอใจที่มีสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
Clear selection
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
Clear selection
10. ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน
Clear selection
ส่วนที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงานท่าน
1. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
Clear selection
2. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากร
Clear selection
3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
Clear selection
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
Clear selection
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
Clear selection
6. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
Clear selection
7. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
Clear selection
8. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่าง ๆ
Clear selection
9. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการทำงานของบุคลากร
Clear selection
2.2 ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยท่าน
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Clear selection
2. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
Clear selection
3. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
Clear selection
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
Clear selection
5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร
Clear selection
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
Clear selection
2.3 ความพึงพอใจในภาพรวม
1. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านที่มีต่อหน่วยงานสังกัดของท่าน
Clear selection
2. ความพึงพอใจโดยรวมของท่านที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
Clear selection
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
1. ท่านอยากให้หน่วยงานพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อเกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
2. ท่านอยากได้สิ่งจูงใจในการทำงานอย่างไร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
3. ความคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy