Khảo sát 1: Đo lường Hiện trạng tổng quan hệ thống quản trị doanh nghiệp

Để biết được hiện trạng năng lực và sức mạnh
hệ thống quản trị của doanh nghiệp anh/chị
vui lòng dành thời gian làm khảo sát này.
Chúng tôi sẽ dựa vào kết quả để gửi cho anh/chị một bản báo cáo tổng thể
để anh chị biết thực trạng và giải pháp tổng thể tiếp theo ...
------
24 Câu hỏi về những yếu tố then chốt trong 6 lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, bao gồm:

1. Định hướng chiến lược
2. Tổ chức công việc
3. Quản trị thực hiện công việc
4. Đãi ngộ lao động
5. Phát triển nguồn lực
6. Năng lực cốt lõi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question