Tech Startup ต้องการการสนับสนุนอะไรจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อต่อยอดสู่สากล (How Ministry of Commerce can help to promote Tech Startup to Global Market?)
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของเทคสตาร์ทอัพ ว่าต้องการการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ในด้านใดบ้างเพื่อให้สามารถขยายกิจการสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/จัดสรรงบประมาณ ที่จะนำมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเทคสตาร์ทอัพไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจเทคสตาร์ทอัพของไทยต่อไป
(This survey aims to help Ministry of Commerce better understand requirements from Thai Tech Startup in order to improve services and provide the proper supports to promote Thai Tech Startup to global market)
Email address *
1. ชื่อบริษัท/องค์กร (Company name) *
Your answer
2. ชื่อแอพลิเคชั่น (Application / Brand name) *
Your answer
3. ปีก่อตั้ง ค.ศ. (Established year) *
Your answer
4. ประเภทธุรกิจ/แอพลิเคชั่น (Application category) *
Required
5. ปัจจุบันมีลูกค้าในประเทศใดบ้าง (Current market) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service